ΣΠΑΡΤΗ. Από τη Δ/νση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης ανακοινώνεται ότι, από 23 Νοεμβρίου 2015 έως και 4 Δεκεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων στο πρόγραμμα Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ έτους 2015: «Παροχή χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες.»

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύτεκνες μητέρες:
-Που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και ασφαλιστικά ενήμερες. Αν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών, να τηρούν τους όρους της ρύθμισης.
-Που έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας με-χρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω - ανεξαρτήτου ηλικίας.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ, με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Στους δικαιούχους δεν θα περιλαμβάνονται πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ,ΤΕΕ).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ (ατομικό και προστατευόμενων μελών με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα, εφόσον δεν προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των γεννηθέντων τέκνων.
4. Για τα Παιδιά άνω των 18 ετών, που σπουδάζουν στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής, φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας («πάσο»).
5. Για τα παιδιά άνω των 18 ετών, που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές ή σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται πάσο, Βεβαίωση Σπουδών.
6. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου) της πολύτεκνης μητέρας και του πατέρα/συζύγου (εφόσον υπάρχει πατέρας /σύζυγος).
7. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ της πολύτεκνης μητέρας, (ανεξαρτήτως αν η πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού).
8. Απόκομμα καταβολής εισφορών ΟΓΑ. Η προσκόμιση του δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, διευκολύνει όμως στη διαδικασία ανεύρεσης του Αριθμού Μητρώου ΟΓΑ.
9. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτηση συμμετοχής, πρέπει εκτός όλων των άλλων δικαιολογητικών να προσκομίσει και εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.

Τα δικαιολογητικά 3 έως και 9 θα κρατούνται από το Κ.Ε.Π. που υποβάλλεται η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και θα διαβιβάζονται στον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης:

ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, τηλέφωνο: 2731361600.
1. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Μυστρά, τηλέφωνο : 2731089370.
2. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, τηλέφωνο: 2731074560.
3. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, τηλέφωνο: 2731035388.
4. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, τηλέφωνο: 2731361012.
5. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, τηλέφωνο: 2731094194.