Η VamvakouRevival με σκοπό την πλήρη αναζωογόνηση του χωριού της Βαμβακούς Λακωνίας, από μια ομάδα νέων με καταγωγή και ισχυρούς δεσμούς με το χωριό, έχοντας την ηθική και οικονομική υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) δραστηριοποιείται στον πυλώνα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε η θερμοκοιτίδα φιλοξενίας νέων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας για την ποιοτική αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, η VamvakouRevival αναζητά εργολάβο για την τεχνική υλοποίηση διαμόρφωσης του κτηρίου, όπου θα στεγαστεί η θερμοκοιτίδα. Με την αφορμή αυτή, σας προσκαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στη Βαμβακού ή να μας αποσταλεί μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών στη διεύθυνση «Βαμβακού 00, 230 67, Λακωνία».

Ειδικότερα, η περίληψη της διακήρυξης παρουσιάζονται στη συνέχεια:

  1. Η Vamvakou Revival διακηρύσσει διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 1 «Κοινοτικό Κτήριο» του έργου «VAMVAKOU REVIVAL - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με προϋπολογισμό 307,73€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 139.261,58 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα εξής τμήματα: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ, ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ, ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ.
  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, και άμεση πρόσβαση στα έγγραφα του σχεδίου σύμβασης από την αναθέτουσα αρχής. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κλπ, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
  3. Οι φάκελοι προσφοράς υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία του φορέα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ή να αποσταλούν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 28 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 03 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ.

  1. Η προσκόμιση της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής γίνεται με κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του φορέα είτε αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής διακήρυξης. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
  2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 2 (δύο) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 20 της σχετικής διακήρυξης.
  4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς για Ομάδα / Ομάδες της διακήρυξης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ της Ομάδας/των Ομάδων για την/τις οποία/ες θα υποβληθεί προσφορά, όπως φαίνεται στο Άρθρο 15.1 της διακήρυξης. Για την υποβολή προσφοράς για το σύνολο των Ομάδων της διακήρυξης απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους246,15€ και θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα 180 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακών ημερών.
  5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΑΩΩ7Λ1-ΔΥ5)

Βρείτε όλα τα σχετικά έγγραφα για την κατάθεση πρότασης στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.vamvakourevival.org/nea/paratasi-diakiryxis-techniko-ergo-incubator/

#VamvakouIncubator

#VamvakouRevival

#SNForg

Επικοινωνία:

Ομάδα Vamvakou Revival

Βαμβακού, 230 67, Λακωνία

info@vamvakourevival.org

+30 27310 76233

www.vamvakourevival.org

Like us on Facebook @VamvakouRevival

Follow us on Instagram @vamvakourevivalorg

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις