Γράφει ο Χρήστος Ηλ.Τσίχλης*

Η νεοσυσταθείσα αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ, υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών και εποπτεύεται μόνο από αυτόν. Στην έδρα κάθε έδρα περιφέρειας, βρίσκεται η Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, η οποία ελέγχει την λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ασκεί κρατική εποπτεία επ’ αυτών. Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συστήνεται θέση προϊσταμένου αυτής, που φέρει τον τίτλο «Ελεγκτής Νομιμότητας», ο οποίος είναι ανώτατος υπάλληλος που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεί. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών και των υπαλλήλων της ΑΥΕ, είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της ΑΥΕ και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη λειτουργία της ΑΥΕ που του μεταβιβάζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Κάθε αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου ΑΥΕ-ΟΤΑ έχει δικό της οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και διαρθρώνεται ως εξής:
• Γραφείο Ελεγκτή Νομιμότητας,
• Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ με (α) Τμήμα Γενικών Υποθέσεων, (β) Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, (γ) Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων,
• Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.
Προβλέπεται η παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, καθώς και η δημιουργία Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης των ΟΤΑ.

Στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λειτουργεί διαρκής Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων, με τον τίτλο «Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α. Σκοπός της Επιτροπής είναι η διαχρονική παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Υποτομέα Ο.Τ.Α., κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 περ. β και δ του παρόντος, η μέριμνα για τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και η υποβολή εισηγήσεων σχετικά με δημοσιονομικές πολιτικές που το Κράτος ή οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα ενδείκνυται να υλοποιήσουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια.

Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Η συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και η παρακολούθηση των δημοσιονομικών και εν γένει των οικονομικών μεγεθών τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
β) Η κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την πορεία της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, καθώς και η υποβολή εισηγήσεων προς τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα της Κεντρικής Κυβέρνησης για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη μέτρων που να διασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των Ο.Τ.Α.
γ) Η μέριμνα για την κατάρτιση από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, πραγματικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, παρέχοντας γνώμη επί των σχεδίων αυτών στους φορείς αυτούς, στην αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή και στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
δ) Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ως άνω φορέων σε τριμηνιαία βάση.
ε) Η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των περιπτώσεων αδυναμίας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων.

Κατά το άρθρο 98 του Συντάγματος στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν κυρίως ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό, ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή πρόσωπο που εξομοιώνεται με αυτό, ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις, η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους, η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων και τον έλεγχο των λογαριασμών και τέλος η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ελέγχει:
• Ο.Τ.Α. (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) δηλ. Δήμοι και Περιφέρειες, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις αυτών
• Ν.Π.Δ.Δ. (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου), όπως Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, κ.λπ.
• Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. (Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου), όπως Ο.ΚΑ.ΝΑ., Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., ΕΛ.Ο.Τ., Ι.Γ.Μ.Ε., Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, κ.λπ.
• Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ), όπως Ε.ΥΔ.Α.Π., ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΑΘ, κ.λπ.)
Υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως Υπουργεία, Εφορίες, Τελωνεία, Πολεοδομίες, Αστυνομικά Τμήματα, Φυλακές, Σχολεία, Πρεσβείες της Ελλάδας, κ.λπ.

Κάθε πολίτης, προτού καταφύγει στον Συνήγορο, θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή με τη δημόσια υπηρεσία με την οποία σχετίζεται η υπόθεσή του. Μόνον εφόσον η επαφή αυτή με τη δημόσια υπηρεσία δεν έχει οδηγήσει σε επίλυση του προβλήματος μπορεί να καταθέσει αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη.

Η αναφορά πρέπει:
• να είναι έγγραφη, όχι όμως απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα.
• να είναι επώνυμη και υπογεγραμμένη.
• να προέρχεται από τον άμεσα ενδιαφερόμενο* ή νόμιμο πληρεξούσιο αυτού.
• να απευθύνεται ρητά στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας την παρέμβασή του (όχι απλή κοινοποίηση).
• να περιέχει στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου.

H αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει:
• συνοπτική περιγραφή του προβλήματος
• ποια είναι η εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία
• τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί
• το αποτέλεσμά τους
• κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου του Σώματος Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλων των ιδιαίτερων Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης :

1. Διατάσσει αυτεπαγγέλτως τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από :
o το ΣΕΕΔΔ
o τα ιδιαίτερα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου :
-των Υπουργείων,
-των Περιφερειών,
-των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού,
-των επιχειρήσεών τους,
-των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου,
-των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,
-των δημόσιων επιχειρήσεων,
-των επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
2. Παρακολουθεί τη δράση του ΣΕΕΔΔ και των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της περ. β' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
3. Παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται από τα ανωτέρω Σώματα και ενημερώνεται για τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται από αυτά, οποτεδήποτε το ζητήσει.
4. Αξιολογεί το έργο των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.
5. Διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες.

Ο εισαγγελέας είναι ανώτερος δικαστικός λειτουργός, που εκπροσωπεί το δημόσιο συμφέρον και φροντίζει για την εφαρμογή των νόμων και την ποινική αντιμετώπιση όσων τους παραβαίνουν. Η Εισαγγελία είναι δικαστική Αρχή ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την εκτελεστική εξουσία.

Δρα ενιαία και αδιαίρετα και έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του πολίτη και τη διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης. Ο Εισαγγελέας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και την έκφραση της γνώμης του ενεργεί αδέσμευτα, υπακούοντας στο νόμο και στη συνείδησή του. Ανώτερος όλων στην εισαγγελική ιεραρχία είναι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ακολουθούν οι βαθμοί του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Εισαγγελέα Εφετών, του Αντεισαγγελέα Εφετών, του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών και του Εισαγγελικού Παρέδρου. Το Σύνταγμα παρέχει τις ίδιες με τους τακτικούς δικαστές εγγυήσεις ανεξαρτησίας και στους εισαγγελικούς λειτουργούς οι οποίοι, από το βαθμό του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών και άνω, είναι ισόβιοι δικαστικοί λειτουργοί. Αρμοδιότητες : Στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα υπάγεται: Η άσκηση της ποινικής δίωξης εν ονόματι της Πολιτείας. Η διεύθυνση της προανάκρισης.

Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η εποπτεία και ο έλεγχος των αστυνομικών αρχών αναφορικά με την πρόληψη και τη δίωξη των εγκλημάτων. Η υποβολή προτάσεων στα δικαστικά συμβούλια και τα δικαστήρια. Η άσκηση των ενδίκων μέσων. Η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και των βουλευμάτων.

Ο θεσμός του Εισαγγελέα Διαφθοράς καθιερώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 76 του Ν. 4139/2013,για την αντιμετώπιση διαφθοράς κρατικών αξιωματούχων. Σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη, προβλέπονται δύο Εισαγγελείς, ένας για την Εισαγγελία Αθηνών και ένας για την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τη θέση του Αντιεισαγγελέα Εφετών.

*Δικηγόρος Αθηνών

* Τα άρθρα αναγνωστών δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr