Γράφει ο Χρήστος Ηλ.Τσίχλη*

Το Τ.Π.&∆ανείων είναι ένας δηµόσιος χρηµατοπιστωτικός φορέας που οφείλει να προστατεύει τα συµφέροντα των συναλλασσοµένων µε αυτό. Σε υλοποίηση απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ, του Ιουλίου 2016, επαναγόρασε δάνεια συνολικής αξίας 4,8 εκ €, που είχαν εκχωρηθεί, στο πλαίσιο τιτλοποίησης, τον Ιούλιο του 2006 στην εταιρεία ειδικού σκοπού Grifonas Finance No1 PLC µε έδρα το Λονδίνο, η οποία δεν είναι Fund, προκειµένου οι δανειολήπτες να ενταχθούν στα ευνοϊκά προγράµµατα ρυθµίσεων του ΤΠ&∆. Σύµφωνα µε την ειληµµένη κυβερνητική απόφαση, η νέα πολιτική επαναγοράς τιτλοποιηµένων δανείων του πρόκειται να συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια.

Η Παρακαταθήκη είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας των συμβαλλομένων (θεματοφύλακας) αναλαμβάνει την υποχρέωση να φυλάξει το υπό του ετέρου των συμβαλλομένων (παρακαταθέτη) παραδιδόμενο σ΄ αυτόν κινητό πράγμα και να παραδώσει τούτο όταν του ζητηθεί. Η παρακαταθήκη ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα στα άρθρα 822-830 και οι διατάξεις είναι ενδοτικού δικαίου, τα μέρη μπορούν δηλαδή με συμφωνία τους να αποκλίνουν από αυτές. Αν δε συμφωνηθεί διαφορετικά, ο παρακαταθέτης δεν οφείλει αμοιβή στον θεματοφύλακα, οπότε πρόκειται για ετεροβαρή σύμβαση (μόνο το ένα μέρος έχει υποχρεώσεις). Ο θεματοφύλακας σε αυτήν την περίπτωση ευθύνεται με βάση την επιμέλεια που δείχνει στις δικές του υποθέσεις (ελαφρά συγκεκριμένη αμέλεια). Αν όμως συμφωνηθεί αμοιβή, τότε έχουμε αμφοτεροβαρή σύμβαση και ο θεματοφύλακας ευθύνεται (αν δε συμφωνηθεί διαφορετικά) κανονικά. Αν δε συμφωνήσουν τα μέρη διαφορετικά, ο θεματοφύλακας δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το πράγμα. Αν συμφωνηθεί τέτοιο δικαίωμα χρήσης του θεματοφύλακα, τότε έχουμε ανώμαλη παρακαταθήκη.

Οι δανειολήπτες του Ταμείου, που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον ορισμό του «συνεπούς δανειολήπτη» και δεν έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιήσει τον IBAN αριθμού λογαριασμού τους, ατομικού ή κοινού, που τηρούν σε Τραπεζικό Ιδρυμα της χώρας, καλούνται από το Ταμείο να προβούν άμεσα στην γνωστοποίηση αυτού μέσω του συνδέσμου «e-Services/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.tpd.gr).

Συνεπείς δανειολήπτες- Ποιες κατηγορίες περιλαμβάνονται
Συνεπής χαρακτηρίζεται ο δανειολήπτης ενυπόθηκου δανείου, ο οποίος κατά τη λήξη του προηγούμενου εξαμήνου εξυπηρετεί κανονικά τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις του και δεν παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο.

Στην έννοια του συνεπούς δανειολήπτη περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες :
-Οι δανειολήπτες, που έχουν προβεί σε διακανονισμό του ληξιπρόθεσμου χρέος τους- ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης- και εξυπηρετείται κανονικά. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της επιστροφής τόκων κεφαλαίου υπολογίζεται επί του άληκτου κεφαλαίου και δεν αφορά το διακανονισθέν ποσό. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο δανειολήπτης που έχει υποβάλλει αίτηση διακανονισμού και δεν έχει διεκπεραιωθεί εφόσον κατά το εξάμηνο στο οποίο αφορά η επιβράβευση, οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά.
-Οι δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση της επιμήκυνσης και μόνο.
-Οι δανειολήπτες με ρύθμιση μερικής καταβολής δόσης, παρακράτησης 3/10 ή αναστολής εφόσον προβούν σε εξόφληση του οφειλόμενου, λόγω της ρύθμισης ποσού εντός του επόμενου της επιβράβευσης εξαμήνου.
-Οι δανειολήπτες που έχουν προβεί σε ολοσχερή εξόφληση του δανείου τους στο β’ εξάμηνο του 2016. Η επιβράβευση αφορά στην ανάλογη μείωση τόκων εξόφλησης.
-Οι δανειολήπτες με μικρό χρεωστικό υπόλοιπο, για το οποίο δεν υπάρχει αποδεδειγμένα δική τους υπαιτιότητα και θα συμψηφίζεται με το ποσό επιβράβευσης.

Συνεπείς δανειολήπτες θεωρούνται και όσοι εξ αυτών έχουν στο παρελθόν λάβει μείωση επιτοκίου λόγω ένταξης σε ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία κ.α.)

Ποιοι εξαιρούνται
Από την κατηγορία των συνεπών δανειοληπτών εξαιρούνται:
-Οι δανειολήπτες, οι οποίοι μέσω της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα, όπως αυτή ορίστηκε με την τελευταία απόφαση τον Νοέμβριο του 2016, έχουν λάβει μείωση επιτοκίου. Ομοίως, στην περίπτωση που ο δανειολήπτης λάβει την επιβράβευση και στη συνέχεια κάνει αίτηση υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις, από την αξιολόγηση της οποίας προκύπτει η ένταξή τους στα β’ και γ’ στάδια των νέων ρυθμίσεων (επιμήκυνση με παράλληλη μείωση επιτοκία και διαχωρισμό δανείου σε δύο μέρη), η υλοποίηση της ρύθμισης αυτής θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από το επόμενο της λήψης της επιβράβευσης, εξάμηνο.
-Οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν λάβει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση κατά του Τ.Π. & Δανείων.
-Οι δανειολήπτες με ληξιπρόθεσμο χρέος που προκύπτει λόγω συνταξιοδότησης αυτών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και σε οποιοδήποτε δάνειο.
-Οι δανειολήπτες με δέσμευση εφάπαξ βοηθήματος για ληξιπρόθεσμα χρέη, με εξαίρεση όσους εντάσσονται στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος.
-Τυχόν άλλες περιπτώσεις επίδικων υποθέσεων.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις με ληξιπρόθεσμα χρέη ή δέσμευση εφάπαξ εφόσον εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό δίνεται η δυνατότητα ένταξης αυτών στο επόμενο εξάμηνο για το οποίο θα διενεργηθεί η επιβράβευση.

Διαδικασία επιστροφής του ποσού επιβράβευσης
Η επιστροφή των ποσών επιβράβευσης θα γίνεται μετά το τέλος του κάθε εξαμήνου ως εξής:
(εφόσον καταστεί εφικτό): Μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωών (ΕΑΠ) στο λογαριασμό μισθοδοσίας του δανειολήπτη, χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησής του.

Στον ΙΒΑΝ του δανειολήπτη ο οποίος είναι ήδη καταχωρημένος στην καρτέλα του, συνεπεία παλαιότερης αίτησής του.

Σας ενηµερώνουµε ότι ξεκίνησε η λειτουργία κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call center) στη ∆ιεύθυνση ∆ανείων Φυσικών Προσώπων του Τ.Π.&∆ανείων. Το κέντρο λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:30 το πρωί έως τις 14:30 το µεσηµέρι, µε αριθµό κλήσης 213-2116555. Μέσω της νέας αυτής υπηρεσίας, οι δανειολήπτες του Ταµείου µπορούν να λαµβάνουν τόσο γενικές πληροφορίες για τη νέα πολιτική ρυθµίσεων δανείων στεγαστικού τοµέα όσο και προσωποποιηµένη πληροφόρηση (υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν τον Α.Φ.Μ. τους).

Για όλες τις άλλες περιπτώσεις η επιστροφή θα πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης του δικαιούχου, με την οποία θα γνωστοποιεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τον IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού.

*Δικηγόρος Αθηνών

* Τα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr