Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης*

1)Τι συμβαίνει εάν περάσει η προθεσμία και δεν δηλωθεί ένα ακίνητο;

Απάντηση:-Θα δηλωθεί εκπρόθεσμα με πρόστιμο που υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου. Μετά την οριστική πρώτη εγγραφή ως αγνώστου ιδιοκτήτη, διορθώνεται μόνο με δικαστική απόφαση. Ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη», θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή.

Από την ανωτέρω βέβαια καταγραφή εξαιρούνται τα ακίνητα με την ως άνω ένδειξη του «αγνώστου ιδιοκτήτη» για τα οποία, κατόπιν αιτήσεων τρίτων, είχαν νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκηθεί αγωγές, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών. Πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης:

Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ. / 70 €

Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ. / 120 €

Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ. / 150 €

Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ. / 250 €

Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ. / 100 €

Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ. / 250 €

Επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας) 50 €

Δικαίωμα εκτός αστικής περιοχής

Επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή 70 €

Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή 100 €

Επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερου από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή200 €

Επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος 70 €

2) Μπορεί να δηλώσει τρίτος ακίνητο εκ μέρους μου;

Απάντηση: -Ναι, με έγγραφη εξουσιοδότηση που φέρει απλή υπογραφή του δηλούντος, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

3) Δηλώνεται ξεχωριστά η επικαρπία και ξεχωριστά η ψιλή κυριότητα;

Απάντηση:- Ναι, υποχρέωση δήλωσης έχουν όλοι οι τυχόν συνδικαιούχοι (συγκύριος, επικαρπωτής, ψηλός κύριος, πλήρης κύριος σε ποσοστό επί του ακινήτου κ.α.).

4) Ο τίτλος μου αναγράφει διαφορετικά τεγραγωνικά μέτρα και διαφορετικά το τοπογραφικό διάγραμμα. Πως δηλώνεται;

Απάντηση:-Στο κτηματολόγιο αναγράφουμε ότι περιγράφει ο τίτλος.

5) Δεν κατέχω τίτλο για κτήμα, το οποίο μου δώρισε προφορικά ο πατέρας μου. Τι κάνω;

Απάντηση:-Δεν υφίσταται τίτλος. Οπότε θα δηλωθεί με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία. Δηλαδή με αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής και καλύπτουν χρονική περίοδο πέραν των 20 ετών.

6) Θέλω να δηλώσω ακίνητο, για το οποίο κατέχω τίτλο, αλλά δεν έχει δηλωθεί ποτέ στην εφορία.

Απάντηση:-Το κτηματολόγιο δεν ενδιαφέρεται για την σχέση του πολίτη με την εφορία. Οπότε θα δηλωθεί κανονικά με βάση τον τίτλο.

7) Σε τι θα ωφεληθώ από την δήλωση στο κτηματολόγιο;

Απάντηση:-Κάθε ακίνητο θα είναι καταγεγραμμένο, οπότε το δημόσιο θα γνωρίζει τον ιδιοκτήτη σε κάθε περίπτωση , θα εκδίδει βεβαιώσεις και εξασφαλίζεται ο ιδιοκτήτης από τυχόν καταπατητές.

8) Στον ίδιο δήμο κατέχω περισσότερα ακίνητα. Θα πρέπει να δηλώσω τα στοιχεία δικαιούχου κάθε φορά για κάθε ακίνητο;

Απάντηση:-Θα δηλώσεις τα στοιχεία δικαιούχου μία φορά και τα στοιχεία ακινήτου σε έντυπα ισάριθμα με τον αριθμό των ακινήτων.

9) Ισχύει ότι με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, θα πληρώνουμε μόνιμο κτηματόσημο για τα ακίνητά μας;

Απάντηση: -Ναι,θα καταβάλλεις μεταβλητό σκέλος ένα τοις χιλίοις για τα ακίνητα αξίας πέραν των 20.000 ευρώ.

10) Απεβίωσε ο πατέρας μου, αλλά δεν άφησε διαθήκη. Πως δηλώνω ακινητό του; Απάντηση:-Με πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς και με τον τίτλο ιδιοκτησίας του πατρός.

11) Κατέχω συμβολαιογραφικό προσύμφωνο πώλησης, αλλά δεν ακολούθησε συμβολαιογραφική πράξη. Μπορώ να δηλώσω το ακίνητο;

Απάντηση: -Το προσύμφωνο δεν αποτελεί τίτλο και δεν μεταγράφεται. Θα δηλωθεί με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία.

12) Το ακινητό μου, είναι προσημειωμένο από την τράπεζα. Θα το δηλώσω στο κτηματολόγιο;

Απάντηση:-Ναι, θα το δηλώσεις κανονικά με βάση τον τίτλο,ανεξάρτητα από την προσημείωση.

13) Για το ακινητό μου, υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα με αντίδικο και δεν υπάρχει ακόμα δικαστική απόφαση. Από ποιόν θα δηλωθεί;

Απάντηση:- Θα δηλωθεί από όλους τους αντιδίκους και όταν δημοσιευθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση, θα δηλωθεί με βάση την απόφαση αυτή.

14) Σε συγκεκριμένο ακίνητο έχω συμβόλαιο και μεταγενέστερη δικαστική απόφαση που περιγράφει το ακίνητο. Θα δηλωθεί σύμφωνα με το συμβόλαιο ή την δικαστική απόφαση; Απάντηση: -Υπερισχύει η δικαστική απόφαση.

15) Υποθηκοφύλακας αρνείται να μου μετεγγράψει συμβόλαιο το οποίο συνέταξα στην Αθήνα. Πως θα δηλώσω το ακίνητο αυτό στο Κτηματολόγιο;

Απάντηση:-Θα δηλωθεί κανονικά με βάση το συμβόλαιο και η βεβαίωση μετεγγραφης, θα προσκομιστεί μεταγενέστερα και μέχρι την ανάρτηση, με τυχόν διορθωμένο τίτλο.

16) Σε ακίνητό μου, συμπεριλαμβάνεται και ιδιωτικό δάσος. Πως θα δηλωθεί; Απάντηση:-Εάν το ιδιωτικό δάσος περιγράφεται στον τίτλο, θα δηλωθεί με βάση την περιγραφή του τίτλου.

17) Τι πληρώνω για το κτηματολόγιο;

Απάντηση:-Το σταθερό σκέλος των 35 ευρώ ανά δικαίωμα καταβάλλεται στην αρχή της διαδικασίας. Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης) καταβάλλεται τέλος 20 ευρώ, εφόσον διαθέτουν χιλιοστά επί του οικοπέδου. Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωμα σε περισσότερα του ενός ακίνητα, καταβάλλουν πάγιο τέλος μόνο για τα δύο, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού.

18) Δήλωσα ακίνητο στο κτηματολόγιο, αλλά ξέχασα να καταθέσω ένα σημαντικό έγγραφο. Πως θα το καταθέσω;

Απάντηση:-Με αίτηση συμπλήρωσης στοιχείων.

19) Μεταξύ περισσοτέρων δικαστικών αποφάσεων για το ίδιο ακίνητο ,με βάση ποιά απόφαση θα δηλωθεί;

Απάντηση:-Με βάση την τελευταία δικαστική απόφαση, εφόσον όλες αφορούν το ίδιο θέμα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα κατατεθούν όλες.

20) Ποιά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυνάψω, μαζί με την δήλωση;

Απάντηση:-Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, φωτοτυπία εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (πχ βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό εφορίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.α.) και φωτοτυπία του τίτλου (συμβόλαιο ή δικαστική απόφαση).

* Δικηγόρος Αθηνών - Συνεργάτης του Ελληνικού Κτηματολογίου

* Τα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr