ΕΛΛΑΔΑ. Όπως προβλέπει η Πυροσβεστική Διάταξη, από 15/04 έως 31/10, απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή καύσης σε

  • Δάση και δασικές εκτάσεις
  • Χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και σε βραχώδεις πετρώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και λόφους
  • Αγροτικές εκτάσεις


Εξαιρούνται

  • Οι περιοχές που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από οικισμούς, που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών.
    Οι οικοπεδικοί και ακάλυπτοι χώροι που ευρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και οικιστικών περιοχών, εμπίπτουν στα άρθρα της υπ’ αριθ. 4 Πυρ/κής Διάταξης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1346/2012). β. Στις αλυκές. γ. Στους αρχαιολογικούς χώρους και δ. Στα λατομεία και ορυχεία.
  • Οι Αλυκές
  • Οι Αρχαιολογικοί χώροι
  • Τα λατομεία και ορυχεία

Σημείωση: Για την καύση αγροτικών εκτάσεων του άρθρου 2 του Ν.Δ 3030/1954, χρειάζεται η έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.