ΒΛΑΧΙΩΤΗ. Χαράς ευαγγέλια για τους λάτρεις του στίβου στο Βλαχιώτη του Δήμου Ευρώτα.

Ο Δήμος πραγματοποιεί δημοπρασία για την προμήθεια ελαστικού τάπητα για τη συντήρηση του στίβου του Σταδίου Βλαχιώτη.

Η προκήρυξη της συγκεκριμένης δημοπρασίας έχει ως εξής:

«Ο Δικαιούχος Δήμος Ευρώτα διακηρύττει ότι θα διεξαχθεί Δημοπρασία, με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικού τάπητα για τη συντήρηση του στίβου του Σταδίου Βλαχιώτη».

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011037040 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Προμήθεια ελαστικού τάπητα για τη συντήρηση του στίβου του Σταδίου Βλαχιώτη».

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της προμήθειας, με βάση την αριθ. 13/2018 μελέτη που συνέταξε και θεώρησε η Δνση Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ευρώτα, την 24-8-2018, ανέρχεται στο ποσό των 112.740,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 139.797,60 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/11/2020 και ώρα 15.00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 02/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή 2.255,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Ευρώτα. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον Τριακόσιες Ενενήντα (390) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και να υποβάλλουν Τεχνική Προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης.

Η προθεσμία περάτωσης της προμήθειας είναι 90 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ) ημερολογιακές ημέρες.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ευρώτα».

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Ευρώτα, αρμόδιος υπάλληλος Μυλωνά Αναστασία (τηλ.: 2735360019, Φαξ: 2735360033) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ευρώτα (τηλ.: 2735029215, Φαξ: 2735029216), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόσο πλήττει ο κορονοϊός την διαχείριση απορριμμάτων στην Πελοπόννησο;

Έμμεση αλλά σαφής παραδοχή από την Μενδώνη ότι οι Μυκήνες ήταν απροστάτευτες!

Σκοτώθηκε 85χρονος σε τροχαίο στην Κορώνη Μεσσηνίας

Πόλη «φάντασμα» το Ναύπλιο. Ερήμωσαν τα πάντα μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας (photos-video)

Προαιρετικό το κούρεμα ενοικίων στην Πελοπόννησο