ΛΑΚΩΝΙΑ. Εκδόθηκε τελικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία κηρύσσονται πυρόπληκτες περιοχές οι Τ.Κ. Κότρωνα και Σκουταρίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ οικ. 2449/Α325/1-12-2017 (7ΗΨΕ465ΧΘΞ-ΖΣ6) οι παραπάνω πυρόπληκτες περιοχές οριοθετούνται για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 1ης , 2ας και 3ης Ιουλίου 2017 στο Δήμο Ανατολικής Μάνης ΠΕ Λακωνίας, έργο που αναλαμβάνει η Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. -Κ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Ι. Κόνιαρη 43, Αθήνα Τηλ. 2108704708).

Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές κλπ κτιρίων που έχουν πληγεί από την συγκεκριμένη πυρκαγιά, προκειμένου να καθοριστούν δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να υποβάλουν στην ανωτέρω Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) Αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ οικ. 537/Α321/03.02.2016 (ΦΕΚ/Β’/400) και οικ. 5364/Δ/Β11/04.12.2015 (ΦΕΚ/Β’/2774) για έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας Απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής.