Με νέα ΚΥΑ τροποποιείται το υφιστάμενο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων και γενικά Εργοδοτών «Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας»

ΕΛΛΑΔΑ. Το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων και γενικά Εργοδοτών, για την απασχόληση 9.200 δικαιούχων «Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας», τροποποιείται με πρόσφατη ΚΥΑ. Ειδικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 35128/896/7-9-2020 ΚΥΑ (3864/Β΄/10.09.2020)ΦΕΚ.

Έτσι, σύμφωνα και με τα νέα δεδομένα:

Σκοπός και αντικείμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και προσλαμβάνουν δικαιούχους «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας με πλήρες ωράριο απασχόλησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο (2) στάδια:

α) Το α΄ στάδιο του προγράμματος περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου, από την ημερομηνία πρόσληψής του μέχρι τη λήξη ισχύος της επιταγής του.

Το διάστημα που υπολείπεται στον δικαιούχο «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» κατά την ημερομηνία υπόδειξής του, θα είναι τουλάχιστον το 50% της αρχικής εγκριθείσας επιδότησης ή της επιδότησης λόγω συνέχισης.

Η εγκριθείσα επιδότηση (αρχική ή συνέχιση) θα είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.

Το διάστημα που θα υπολείπεται στους δικαιούχους επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους, θα είναι τουλάχιστον μία (1) ημέρα επιδότηση, όπως αυτή ορίζεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

β) Το β΄ στάδιο αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 12 μηνών.

Πλαίσιο ένταξης-Χρηματοδότηση

1. Για το α΄ στάδιο του προγράμματος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, επειδή ο ΚΑΕ 2493 του Ο.Α.Ε.Δ. τροφοδοτείται από τον ΚΑΕ 0651 του Ο.Α.Ε.Δ. στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.

Η συνολική δαπάνη για το πρόγραμμα ανέρχεται έως το ποσό των εβδομήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (71.293.000 €) και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα πλαίσια του προγράμματος, χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) (Κανονισμού). Ειδικότερα, σύμφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος µέλος σε µια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι- Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης.

Ωφελούμενοι

Α. Άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησης τακτικής ανεργίας (αρχικής ή συνέχισης).

Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.

Β. Μακροχρόνια άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται, κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους, τουλάχιστον μία (1) ημέρα επιδότησης.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι θα πρέπει να είναι δικαιούχοι της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» κατά την ημέρα της υπόδειξης.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι και των δύο ανωτέρω κατηγοριών κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Διάρκεια επιχορήγησης

Η διάρκεια επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες και συμπεριλαμβάνει δύο στάδια:

i) Το πρώτο (α΄) στάδιο περιλαμβάνει, το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από την πρόσληψη του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» στην επιχείρηση μέχρι και τη λήξη της διάρκειας επιδότησης όπως αυτό ορίζεται στην επιταγή επανένταξης (μέχρι 12 μήνες).

ii) Το δεύτερο (β΄) στάδιο περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη λήξη του α΄ σταδίου και μέχρι να συμπληρωθούν οι 12 μήνες.

Ως βάση υπολογισμού για τη συμπλήρωση των 12 μηνών λαμβάνεται η ημερομηνία πρόσληψης.

Ποσό επιχορήγησης

Α΄ στάδιο

Ως μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, ορίζεται:

α) το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου ανέργου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά και

β) το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του μηνιαίου ποσού της περίπτωσης α) από το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για το α΄ στάδιο του προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει τα 830 Ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αλλαγής της οικογενειακής κατάστασης του ωφελούμενου, το ποσό της περίπτωσης α δεν αναπροσαρμόζεται. Ισχύει το ποσό που δικαιούται κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας πρόσληψης.

Β’ στάδιο

Ως ποσό επιχορήγησης για το β΄ στάδιο του προγράμματος ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων του προγράμματος περιλαμβάνονται οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές, οι εργοδοτικές εισφορές και τα ποσά των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται.

Το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για το β΄ στάδιο του προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει τα 830 Ευρώ.

Επιλέξιμη επίσης είναι η δαπάνη των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 830 ευρώ και τα 415 ευρώ αντίστοιχα.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων θα ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 830 ευρώ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ενταγμένους δικαιούχους, από τη δημοσίευση της 35128/896/7-9-2020 ΚΥΑ (3864/Β΄/10.09.2020) ΦΕΚ του προγράμματος, εφόσον καταβάλουν ή θα καταβάλουν ακαθάριστες αποδοχές στους επιχορηγούμενους τουλάχιστον 830 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα θα συνεχίζεται με βάση την αρχική τους ένταξη.

Θα ακολουθήσει η έκδοση Δημόσιας Πρόσκλησης, στην οποία θα ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της εντολής κενής θέσης και της αίτησης υπαγωγής από τις επιχειρήσεις στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).