ΕΛΛΑΔΑ. Συγκλονίζει η θέση του πατέρα Ιωάννου Διώτη σχετικά με τον εορτασμό του Πάσχα και της Αναστάσεως φέτος. Μάλιστα δεν διστάζει να γράψει για «Συνοδικά Άτοπα» αφού απ’ ότι φαίνεται οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα γιορτάσουμε με «εκπτώσεις» την Ανάσταση του Κυρίου, ούτε την ώρα που πρέπει, ούτε με την διάρκεια που προβλέπεται, ούτε με την κατάνυξη και ίσως χωρίς και το αυθεντικό Άγιο Φώς… Κάπως έτσι θα συμμετείχε στον εορτασμό ένας Πόντιος Πιλάτος…

ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΤΟΠΑ

Γράφει ο αιδεσιμολογιώτατος π. Ιωάννης Κ. Διώτης*

Κατὰ τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα καὶ τὸ Πάσχα τοῦ προηγουμένου ἔτους 2020 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐδέχθη τὸ κλείδωμα ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ὅλαι αἱ ἱεραὶ Ἀκολουθίαι καὶ αἱ θεῖαι Λειτουργίαι νὰ τελοῦνται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ μὲ τὴν παρουσίαν μόνον τεσσάρων (4) πιστῶν. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ ὑπεβιβάσθησαν εἰς ἐπίπεδον κατώτερον καὶ αὐτῶν τῶν λαϊκῶν ἀγορῶν καὶ τῶν καταστημάτων τροφίμων.

Ἐφέτος ναὶ μὲν οἱ Ναοὶ παραμένουν ἀνοικτοὶ μὲ αὐστηροὺς περιορισμούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιβάλλονται εἰς τὰ μέσα μεταφορῶν καὶ εἰς ἄλλους χώρους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὅμως διέπραξε καὶ τὸ χειρότερον ἀπὸ ἄλλα Συνοδικά ἀτοπήματα μὲ τὸ ληφθὲν μέτρον ἡ ἱερὰ Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ θεία πασχαλινὴ Λειτουργία νὰ τελεσθοῦν ἐντὸς τοῦ Μ. Σαββάτου (9-10:30΄ μ.μ.). Ἡ Συνοδικὴ αὐτὴ ἀπόφασις ἀποτελεῖ μέγα ἀτόπημα, μεταξὺ ἄλλων, καὶ διὰ τοὺς ἀκολούθους λόγους:

1) Κατὰ τὴν κορυφαίαν ἡμέραν τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἤτοι τὴν Κυριακὴν τοῦ Ἁγίου Πάσχα δὲν τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία.

2) Ἡ ἐν Ἑλλάδι Διοικοῦσα Ἐκκλησία καθώρισε διήμερον τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, ἐνῷ, ὡς γνωστόν, εἶναι τριήμερος κατὰ πλῆθος μαρτυριῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς ἱερᾶς Ὑμνολογίας.

3) Μὲ τὴν ἀλλαγὴν τοῦ ὡς ἄνω ὡραρίου τὸ Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων συνεορτάζεται μὲ τὸ νομικὸν Πάσχα τῶν Ἑβραίων. Ὁ συνεορτασμὸς αὐτὸς ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς ὑπὸ Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

4) Τὴν αὐτὴν ἡμέραν ὁ ἴδιος Ἱερεὺς θὰ τελῇ δύο (2) θείας Λειτουργίας κατὰ παράβασιν τῆς ἀπαραβάτου σχετικῆς Παραδόσεως τῆς Ὀρθοδοξίας.

5) Ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων δὲν θὰ προφθάσουν νὰ λάβουν τὸ Ἅγιον Φῶς.

6) Μητροπολῖται, ὅπως ὁ Κυθήρων π. Σεραφείμ καὶ Ἀκαρνανίας π. Κοσμᾶς, μὲ ἐπιστολήν των πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἐλέγχουν, ἀποδεικτικῶς, τὴν ἐν λόγῳ Συνοδικὴν ἀπόφασιν.

7) Ἡ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ», μὲ ἐκτενέστατον Δελτίον Τύπου (24-4-2021), καταγγέλλει ὅτι ἡ χρονικὴ ἀλλαγὴ τῆς Ἀναστάσεως ἀποτελεῖ «παράβασιν τῆς κανονικῆς καὶ λειτουργικῆς τάξεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας».

8) Ἡ κρινομένη Συνοδικὴ ἀπόφασις ἐπέφερεν ἀφόρητον σκανδαλισμὸν εἰς τὰς συνειδήσεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος.

9) Ἕν ἀκόμη προκλητικὸν ἀτόπημα αὐτῆς τῆς Συνοδικῆς ἀποφάσεως εἶναι καὶ ἡ φίμωσις τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου «διὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν στὰ ληφθέντα μέτρα». Ἡ φίμωσις αὐτὴ εἶναι δικτατορικὸν φαινόμενον. Τοιοῦτον ἀτόπημα διέπραξεν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ εἰς τὸ παρελθὸν ἔτος διὰ τὰς ἁγίας αὐτὰς ἡμέρας.

10) Παραλείπεται ὁ Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα.

(*) Πρωτοπρεσβύτερος, Θεολόγος, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας, Ἐκδότης.