ΕΛΛΑΔΑ. Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη 500 ιδιωτών, ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, 7ετους θητείας, στο Πυροσβεστικό Σώμα ως «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων» (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), μέσω Πανελλήνιου διαγωνισμού.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο αριθμός προσληπτέων του διαγωνισμού, καθορίζεται στις 500 νέες επί θητεία οργανικές θέσεις και κατανέμονται ως εξής:

Πίνακας κατανομής θέσεων Ε.ΜΟ.Δ.Ε. (Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων)

Οι υποψήφιοι, [και των δύο (2) ειδικοτήτων] που θα προσληφθούν ως «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων» με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για επταετή θητεία

Οι υποψήφιοι ειδικότητας Πυροσβεστικού Τεχνικού Προσωπικού, πρέπει να μην έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής (ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 1.1.1994 και μεταγενέστερα).

Κατ’ εξαίρεση, για όσους υπάγονται στην ειδικότητα του Πυροσβεστικού Επιστημονικού Προσωπικού, καθώς και για τους Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης, το ως άνω ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στο τριακοστό πρώτο (31ο ) έτος. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης

Αθλητικές Δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες που περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΟΡΙΑΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
Τρεις (3) έλξεις σε μονόζυγο-Μία (1) προσπάθεια
Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος σε απόσταση εκατό (100) μέτρων50’’Μία (1) προσπάθεια
Δρόμος 100μ.16΄΄Μία (1) προσπάθεια
Άλμα σε μήκος με φόραΤουλάχιστον 3,50μ.Τρεις (3) προσπάθειες
Άλμα σε ύψος με φόραΤουλάχιστον 1,05μ.Τρεις (3) προσπάθειες
Δρόμος 1000 μ4΄ και 20΄΄Μία (1) προσπάθεια

Στις έλξεις (μονόζυγο) οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναρτώνται στο μονόζυγο από το πρόσθιο μέρος αυτού έχοντας το εξωτερικό μέρος της παλάμης στραμμένο προς το πρόσωπό τους. Μετά την πρώτη έλξη, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το έδαφος μέχρι το τέλος της προσπάθειας, ενώ σε κάθε έλξη πρέπει η κάτω γνάθος να ξεπερνάει το ύψος του μονόζυγου και τα χέρια κατά την κάθοδο να είναι σε θέση πλήρους ανάτασης.

Η μεταφορά των αλτήρων θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος.

Υγειονομικές Εξετάσεις

Στις Υγειονομικές Εξετάσεις συμμετέχουν όσοι υποψήφιοι κρίθηκαν Ικανοί στις Αθλητικές Δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι εκτυπώνουν το Υγειονομικό Δελτίο Εξέτασης από εξωτερικό υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος και επικολλούν μία φωτογραφία τους.

Στη συνέχεια μεταβαίνουν σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ιατρείων, πολυιατρείων, δομών του Εθνικού Δικτύου Υγείας ή άλλων μονάδων υγείας της Χώρας, Δημόσιων ή Ιδιωτικών (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.) περιλαμβάνοντας τις κάτωθι ιατρικές γνωματεύσεις:

 1. Ακτινολόγου, με βεβαίωση των στοιχείων εξεταζόμενου επί της προσκομιζόμενης ακτινογραφίας θώρακος.
 2. Πνευμονολόγου.
 3. Μικροβιολογικού εργαστηρίου, με επισυναπτόμενες εξετάσεις:
  - γενική αίματος,
  - γενική ούρων,
  - σάκχαρο ορού,
  - κρεατινίνη,
  - τρανσαμινάσες,
  - Αιμοσφαιρίνη και με γνωμάτευση ιατρού για το σύνολο των ανωτέρω εξετάσεων.
 4. Παθολόγου, με αναγραφή του αναστήματος χωρίς υποδήματα και του βάρους του υποψηφίου και υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.).
 5. Καρδιολόγου, με επισυναπτόμενο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, ο υποψήφιος να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.
 6. Ορθοπεδικού.
 7. Νευρολόγου.
 8. Ωτορινολαρυγγολόγου (ΩΡΛ), με επισυναπτόμενο ακοόγραμμα.
 9. Δερματολόγου.
 10. Χειρουργού.
 11. Ψυχίατρου.
 12. Οφθαλμίατρου, με επισυναπτόμενη εξέταση καταγραφής οπτικής οξύτητας και βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, καταγραφή χρωματικής αντίληψης και την ύπαρξη ή μη νοσήματος ή πάθησης.
 13. Γυναικολόγου, για τις γυναίκες υποψηφίους με αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, η υποψήφια να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες (μόνο σε περίπτωση εγκυμοσύνης).

Οι ανωτέρω γνωματεύσεις και εξετάσεις αφορούν αποκλειστικά το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού και θα πρέπει να αναφέρουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, να έχουν ευκρινή ημερομηνία, υπογραφή, σφραγίδα ιατρού και να έχουν γίνει εντός τριμήνου από την ημερομηνία παρουσίασής τους στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες

Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων των υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί στη προηγούμενη διαδικασία, διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των αρμοδίων επιτροπών.

Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.

Η επιτροπή ψυχοτεχνικών δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό ενώ για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν προβλέπεται επανεξέταση και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, τη συμπληρώνουν και υποχρεούνται να την υποβάλλουν μαζί με τα κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά της προκήρυξης, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) ή στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.) Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους θα γίνει γνωστή με νεότερη σχετική ανακοίνωση.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση, σε μία Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών και για θέση μόνο μιας ειδικότητας.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Πηγή: proson.gr

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις