ΛΑΚΩΝΙΑ. Το Επιμελητήριο Λακωνίας έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο με σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των μελών του και την ανάπτυξη του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο χώρο ευθύνης του. Για την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του προσκαλεί ιδιώτες να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ως εξής:

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καθαρισμός των γραφείων του Επιμελητηρίου και του περιβάλλοντος χώρου δύο φορές την εβδομάδα καθώς και καθαρισμός της ισογείου αίθουσας συνεδριάσεων-εκδηλώσεων όποτε αυτό απαιτηθεί

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ισχύς της σύμβασης θα αρχίζει την 01/01/2016 και θα λήγει στις 31/12/2016, με δικαίωμα ετήσιας ανανέωσης για δύο το πολύ έτη έπειτα από σχετική απόφαση της Διοίκησης του Επιμελητηρίου και τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Τυχόν συνέχιση εκτέλεσης εργασιών εκ μέρους του αναδόχου μετά το πέρας της σύμβασης δεν θα θεωρηθεί ως σιωπηρή παράταση της σύμβασης, η οποία μπορεί να παραταθεί μόνο με νεώτερη, έγγραφη συμφωνία συμβαλλομένων.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
5.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση
3.1.1. Να παρέχει στον ανάδοχο τα αναγκαία υλικά για την εκτέλεση των υπηρεσιών.
3.1.2. Να ενημερώνει και να συντονίζει τις λοιπές υπηρεσίες, τμήματα, άλλους εργολήπτες και λοιπούς συνεργάτες του, ώστε να εναρμονίζονται με τις ανάγκες εκτέλεσης των υπηρεσιών.
3.1.3. Να καταβάλλει στον ανάδοχο την αμοιβή του κατά τους συμφωνημένους χρόνους.

5.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να:
5.2.1. Εκτελεί τις υπηρεσίες ευσυνείδητα και με επιμέλεια, ακολουθώντας τους γενικά παραδεκτούς κανόνες που διέπουν την εκτέλεση παρόμοιων
υπηρεσιών, παρέχοντας τις υπηρεσίες του εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του Επιμελητηρίου (περιβάλλον χώρος)
5.2.2. Ακολουθεί τις κατευθύνσεις που θέτει ο εργοδότης, να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του και να λαμβάνει υπ’ όψη το γενικότερο σχεδιασμό και τις δραστηριότητες των επιμέρους τμημάτων και συνεργατών του Επιμελητηρίου.

6. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση των υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.200 € (τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ) πλέον ΦΠΑ, επιβαρυνόμενη με τυχόν νόμιμες κρατήσεις. Η αμοιβή του αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το άνω συμφωνούμενο ποσό, ακόμη και αν για την εκτέλεση των υπηρεσιών του απαιτηθεί λόγω ειδικών συνθηκών επιπλέον εργασία ή παρουσιαστούν έκτακτες δυσκολίες.
6.1. Εάν ο ανάδοχος υποβάλει σχετικό αίτημα και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο ενός μήνα από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, είναι δυνατή η τμηματική καταβολή της αμοιβής του ανά τακτά διαστήματα, τα οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερα του ενός μήνα και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση των υπηρεσιών συνεχίζεται κανονικά. Κατά την καταβολή της αμοιβής του ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει το σχετικό φορολογικό παραστατικό επ’ ονόματι του εργοδότη

7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των εισφορών που τον βαρύνουν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης

8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Κάθε μέρος θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε, σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενός του δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της έδρας του Εργοδότη. Η υποβολή των προσφορών αρχίζει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου στις 21/12/2015 και λήγει στις 31/12/2015 και ώρα 13:00. Κριτήρια επιλογής θα είναι τόσο η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων όσο και συστάσεις/εμπειρία στο αντικείμενο.