ΛΑΚΩΝΙΑ. Το Επιμελητήριο Λακωνίας προκηρύσσει διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη τεχνικό ασφαλείας. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λακωνίας, Ξανθάκη 3, Γύθειο, 23200, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά οπότε λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα αποστολής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.1. Συλλογή αιτήσεων μελών Επιμελητηρίου και τρίτων για συμμετοχή σε σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας
3.2. Συλλογή αιτήσεων μελών Επιμελητηρίου και τρίτων για συμμετοχή σε σεμινάρια ΕΦΕΤ
3.3. Συλλογή αιτήσεων μελών Επιμελητηρίου και τρίτων για συμμετοχή σε σεμινάρια κάθε αντικειμένου της επιλογής του Εργοδότη.
3. Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία αιτημάτων μελών Επιμελητηρίου και τρίτων για πιστοποίηση επαγγελμάτων
3.5. Αποστολή πληροφοριακού υλικού και σχετικών εντύπων στους συμμετέχοντες και τρίτους.
3. Επιμέλεια και εν γένει διοργάνωση των τμημάτων των σεμιναρίων ανά πόλη (Σπάρτη, Γύθειο, Μολάοι κλπ) με ανάληψη και διεκπεραίωση όλων των ειδικότερων διαδικασιών που απαιτούνται
3. Ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου για σεμινάρια
3. Ανάληψη της ευθύνης διαχείρισης της αίθουσας εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, είσπραξη τυχόν τελών χρήσης αίθουσας από φορείς, συλλόγους και ιδιώτες και απόδοσή τους στο Ταμείο του Επιμελητηρίου
3. Κάθε άλλη εργασία η οποία είναι συναφής, αναγκαία ή απλά χρήσιμη για τη διεκπεραίωση των παραπάνω, ακόμη και αν δεν περιλαμβάνεται αναλυτικά στο παρόν.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η διάρκεια της σύμβασης θα αρχίζει από την υπογραφή της και θα τελειώνει στις 31/12/2016, ενώ δύναται να παραταθεί με απόφαση του εργοδότη σε ετήσια βάση και για δύο επιπλέον έτη. Τυχόν συνέχιση εκτέλεσης εργασιών εκ μέρους του αναδόχου μετά το πέρας της σύμβασης δεν θα θεωρηθεί ως σιωπηρή παράταση της σύμβασης, η οποία μπορεί να παραταθεί μόνο με νεώτερη, έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
5.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ο εργοδότης έχει υποχρέωση
1. Να παρέχει στον εργολάβο την υλικοτεχνική υποδομή, τα μέσα και τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση των υπηρεσιών.
2. Να ενημερώνει και να συντονίζει τις λοιπές υπηρεσίες, τμήματα, άλλους εργολήπτες και λοιπούς συνεργάτες του, ώστε να εναρμονίζονται με τις ανάγκες εκτέλεσης των υπηρεσιών.
3. Να καταβάλλει στον ανάδοχο την αμοιβή του κατά τους συμφωνημένους χρόνους.
5.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να:
5.2.1. Εκτελεί τις υπηρεσίες ευσυνείδητα και με επιμέλεια, ακολουθώντας τους γενικά παραδεκτούς κανόνες που διέπουν την εκτέλεση παρόμοιων υπηρεσιών, παρέχοντας τις υπηρεσίες του εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του Επιμελητηρίου, εάν αυτό απαιτείται
5.2.2. Ακολουθεί τις κατευθύνσεις που θέτει ο εργοδότης, να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του και να λαμβάνει υπ’ όψη το γενικότερο σχεδιασμό και τις δραστηριότητες των επιμέρους τμημάτων και συνεργατών του Επιμελητηρίου.
5.2.3 : Ειδικός όρος : Συμφωνείται ρητά ότι ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις υπηρεσίες αυστηρά προσωπικά, χωρίς τη μεσολάβηση ή την έστω και πρόσκαιρη αναπλήρωσή του από τρίτο πρόσωπο. Επίσης συμφωνείται ότι θα παράσχει τις υπηρεσίες του κατά τις ώρες και ημέρες και στον τόπο όπου αυτό είναι αναγκαίο ή χρήσιμο για την εκτέλεσή τους, χωρίς την τήρηση καθορισμένου ωραρίου, και κατά συνέπεια δε θα δικαιούται να αξιώσει ειδική αμοιβή για εκτός έδρας ή πέραν του ωραρίου απασχόληση.

6. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση των υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδων) πλέον ΦΠΑ, επιβαρυνόμενη με τις νόμιμες κρατήσεις. Η αμοιβή του αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το άνω συμφωνούμενο ποσό, ακόμη και αν για την εκτέλεση των υπηρεσιών του απαιτηθεί λόγω ειδικών συνθηκών επιπλέον εργασία ή παρουσιαστούν έκτακτες δυσκολίες.
6.1. Εάν ο ανάδοχος υποβάλει σχετικό αίτημα και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο ενός μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, είναι δυνατή η τμηματική καταβολή της αμοιβής του ανά τακτά διαστήματα, τα οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερα του ενός μήνα και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση των υπηρεσιών συνεχίζεται κανονικά. Κατά την καταβολή της αμοιβής του ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει το σχετικό φορολογικό παραστατικό επ’ ονόματι του εργοδότη
6.2. Ο εργοδότης δικαιούται κατά την κρίση του να αξιώνει από τον ανάδοχο ανά τακτά διαστήματα και πάντως όχι βραχύτερα του ενός μηνός, να του κοινοποιεί εκθέσεις προόδου των υπηρεσιών.
6.3. Ειδική συμφωνία : η αμοιβή του αναδόχου θα αντιστοιχεί στην εν συνόλω παροχή των υπηρεσιών του και θα καταβάλλεται σε αυτόν περιοδικά, με μοναδικό γνώμονα την πάροδο ορισμένης χρονικής μονάδας, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη του ενός μήνα. Η αμοιβή δεν μπορεί να επιμεριστεί κατ’ άλλο τρόπο, ιδίως ανά μονάδα παρεχόμενου ή ανά επιμέρους αντικείμενο, οπότε και δε δημιουργείται αξίωση του αναδόχου για είσπραξη ορισμένου τμήματος της αμοιβής κατά την αποπεράτωση οποιουδήποτε τμήματος των εκτελεσθέντων υπηρεσιών.

7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των εισφορών που τον βαρύνουν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης

8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Κάθε μέρος θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε, σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενός του δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του.
Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της έδρας του Εργοδότη.
9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η υποβολή των προσφορών αρχίζει από την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου, στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ στις 23/12/2015 και λήγει στις 05/01/2016 και ώρα 13:00. Κριτήρια επιλογής θα είναι τόσο η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων όσο και η εμπειρία τους σε ανάλογα αντικείμενα.