Απόφαση για μερική χαλάρωση των capital controls υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, αργά χθες το βράδυ. Σύμφωνα με αυτή, η χαλάρωση αφορά σε συγκεκριμένες μόνον περιπτώσεις δηλαδή στην υπό όρους αποπληρωμή στεγαστικού δανείου, αλλά και στην ανάληψη μετρητών αποκλειστικά για την πληρωμή εισφορών.

Αναλυτικά, με τη νέα απόφαση του υπουργού Οικονομικών, προβλέπεται η εξαίρεση από την απαγόρευση πρόωρης, μερικής ή ολικής εξόφλησης δανείου σε τράπεζα για:
- την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό.
- την αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου
- την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου με σκοπό την πώληση του ακινήτου, το οποίο προς εξασφάλιση του δανείου βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για την εξόφληση του δανείου συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι θα προσκομίσει στο πιστωτικό ίδρυμα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου το αργότερο εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω πρόωρη εξόφληση του δανείου.

Τυχόν απαιτούμενες λεπτομέρειες σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία και τους επιμέρους, ειδικότερους όρους εφαρμογής της παρούσας διάταξης δύναται να καθορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Ανάληψη μετρητών για πληρωμή εισφορών
Με τη νέα απόφαση επιτρέπεται ακόμη η ανάληψη μετρητών αποκλειστικά και μόνο για πληρωμή εισφορών, παραβόλων, γραμματίων, δικαστικών ενσήμων και τελών απογράφου, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή με την καταβολή πάσης φύσεων εγγυοδοσιών ή χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον οι ανωτέρω πληρωμές δεν δύναται να διενεργηθούν με έκδοση τραπεζικής επιταγής ή με μεταφορά πίστωσης μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά μόνο με μετρητά.

Η αναγκαιότητα της ανάληψης του συγκεκριμένου ποσού μετρητών αποδεικνύεται με βεβαίωση του πληρεξουσίου δικηγόρου, αναφορικά με την ενέργεια στην οποία θα προβεί, απόσπασμα απόφασης, διάταξη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η αιτία καταβολής.

Η απόφαση επιτρέπει, επίσης, την ανάληψη μετρητών χωρίς περιορισμό ποσού, καθώς και την αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό έως του ποσού των 5.000 ευρώ μηνιαίως από έναν, ανά δικαιούχο, τραπεζικό λογαριασμό από τα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των έμμισθων προξενικών αρχών, καθώς και τους υπαλλήλους διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, οι οποίοι εξομοιώνονται με τα μέλη των διπλωματικών αποστολών, κατόπιν επίδειξης της ειδικής ταυτότητας που τους εκδίδει το υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόκειται για συναλλαγές με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας, η Frontex, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας.