ΕΛΛΑΔΑ. Οι τροπολογίες αφορούν σειρά κυβερνητικών εξαγγελιών σχετικά με τη μείωση προκαταβολής φόρου, μείωση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων και επέκταση της «παγωμένης», όπως φέτος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της τροπολογίας:

  1. Μειώνεται σε μόνιμη βάση από φέτος σε 55% από 100% το ποσοστό προκαταβολής του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων.

  2. Η προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις μειώνεται φέτος στο 80% (από 100%) και από το 2022 στο 70%, ποσοστό το οποίο προσλαμβάνει στη συνέχεια μόνιμη βάση.

  3. Για τις τράπεζες, η προκαταβολή φόρου παραμένει στο 100%. Ειδικότερα ορίζεται ότι το ποσοστό 100% της προκαταβολής για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.

  4. Μειώνεται σε μόνιμη βάση στο 22% από 24% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων, αρχής γενομένης από το φορολογικού έτος 2021.

  5. Επεκτείνεται και για το 2022 η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης με τους όρους που ισχύουν φέτος. Η απαλλαγή αφορά τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Καμία αλλαγή δεν υπάρχει για την εισφορά αλληλεγγύης που θα καταβάλουν κανονικά για τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και συντάξεις

  6. Προβλέπεται ότι ποσοστό 60% επί των ποσών που καταβάλλονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 (και όχι μόνο κατά το οικονομικό έτος 2020, που ισχύει), από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών προς τρίτους, παρακρατείται από τους αποδιδόμενους στους ο.τ.α. Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

  7. Επανακαθορίζεται η έναρξη ισχύος των άρθρων 48 και 49 του ν.4797/2021 σχετικά με:

α) τους πίνακες των τιμών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο), που λειτουργούν ως συντελεστές για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε./Ε.Ο.Χ,),

β) τη δυνατότητα υπαγωγής σε μειωμένο κατά 5% συντελεστή του τέλους ταξινόμησης (περ.α' της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.4714/2020), των επιβατικών αυτοκινήτων με άδεια κυκλοφορίας κράτους-μέλους της Ε.Ε. που έχει εκδοθεί πριν από την 1η.6.2016, αντίστοιχα.Πηγή: dikaiologitika.gr