ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» του ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 10.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των αποτελεσμάτων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης στον δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΠΕΛ (www.eydpelop.gr),

Δείτε εδώ τις επιχειρήσεις που ενισχύονται