ΕΛΛΑΔΑ. Μέσω ΑΣΕΠ, ενισχύονται άμεσα 19 δήμοι της χώρας με νέο προσωπικό. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 226 υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.


Αναλυτικά οι προκηρύξεις

Ο Δήμος Σαρωνικού ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/06/2021-09/06/2021

Θέσεις ανά ειδικότητα:

 • 2 - ΔΕ Οδηγών (Γ’ κατηγορίας)
 • 12 - ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 3 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ20 άτομα στο Δήμο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Με 20 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Αχαρνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας. Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ,ΥΕ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
 • Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν:

 • είτε ηλεκτρονικά
 • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
 • είτε αυτοπροσώπως μόνο κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο πρωτόκολλου του Δ. Αχαρνών

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ10 Ναυαγοσώστες στο Δήμο Βόλβης

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ΔΕ Ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Πρόσληψη δέκα υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Βόλβης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩΝαυαγοσώστης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσώστη με σ'υμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ10 Εργάτες στο Δήμο Καλαβρύτων

Ο Δήμος Καλαβρύτων ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικάίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Με εργάτες πυρασφάλειας - πυροπροστασίας ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Καλαβρύτων.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

Αιτήσεις – Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει 10 Ιουνίου 2021 στις 3:00 το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩΥδρονομέας στο Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ο Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων για την αρδευτική περίοδο 2021, ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΥΕ Υδρονομέα Άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ12 Εργάτες στο Δήμο Νέστου

Ο Δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ5 Εργάτες στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ16 άτομα στο Δήμο Κηφισιάς

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 3μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ,ΥΕ).

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
 • Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ∆ήμου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης, εντός προθεσμίας 4 εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήμου.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ20
άτομα στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/06/2021-11/06/2021

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ27 άτομα στο Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία & Ανάπλαση του Πεντελικού

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία & Ανάπλαση του Πεντελικού ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/06/2021-04/06/2021

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ1
άτομο στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο «Plastic Busters: preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine Protected Areas – Προστασία της βιοποικιλότητας από τα πλαστικά σε Μεσογειακές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 άτομο.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ60 άτομα στο Δήμο Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 60 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Πρόσληψη 60 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Ρόδου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ11 Yδρονομείς στο Δήμο Έδεσσας

Ο Δήμος Έδεσσας για την αρδευτική περίοδο 2021, ανακοινώνει την πρόσληψη 11 Υδρονομέων Άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/06/2021-03/06/2021

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ18 άτομα στο Δήμο Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/06/2021-05/06/2021

πρόσληψη 18 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Διονύσου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩΤέσσερις συμβάσεις στο δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων

Με τέσσερις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ, ο Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων.

Η σύμβαση εργασίας έχει διάρκεια 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασης ενός μήνα.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 3 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ20 νέες προσλήψεις στο δήμο Αγίας Παρασκευής

Πρόσληψη 20 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι και Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Γενικό Προσόντα Πρόσληψης

 • Να είναι Έλληνες Πολίτες
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών
 • Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρου 8
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο mail του Δήμου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά 31 Μαΐου 2021 και ολοκληρώνεται 4 Ιουνίου 2021.31 προσλήψεις στο δήμο Κατερίνης

Πρόσληψη 31 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Κατερίνης.

Θέσεις ανά ειδικότητα:

2 - ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων JCB

1 - ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Φορτωτή

2 - ΔΕ Οδηγών

3 - ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα

23 - ΥΕ Εργατών Πρασίνου

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ14 προσλήψεις στον δήμο Επιδαύρου

Πρόσληψη 14 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ ο Δήμος Επιδαύρου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 3μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει το Σάββατο 29 Μαΐου και τελειώνει την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ


Πηγή: dikaiologitika.gr