ΕΛΛΑΔΑ. Με σκοπό την θωράκιση της ελεγκτικής λειτουργίας, προκηρύσσονται 16 νέες θέσεις εργασίας Επιθεωρητών με πτυχίο και μεταπτυχιακό στα ΕΛΤΑ.


Τα ΕΛΤΑ, µε σκοπό την θωράκιση της ελεγκτικής λειτουργίας, προκηρύσσουν 16 νέες θέσεις Επιθεωρητών, όπως περιγράφεται στον υπηρεσιακό οργανισµό ως εξής:

  • 8 Επιθεωρητές στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Αττικής και Νήσων και της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας και ∆ιανοµής Αττικής.
    ● 3 Επιθεωρητές στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδος – Ηπείρου και Ιονίων Νήσων(οι έδρες θα καθοριστούν µε τις αποφάσεις της τοποθέτησης).
    ● 1 Επιθεωρητής στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Κρήτης, (η έδρα θα καθοριστεί µε την απόφαση της τοποθέτησης).
    ● 4 Επιθεωρητές στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας. (οι έδρες θα καθοριστούν µε τις αποφάσεις της τοποθέτησης)


Στις αρµοδιότητες των Επιθεωρητών περιλαµβάνονται ιδίως τα εξής:

  • ∆ιενέργεια τακτικών και έκτακτων Επιθεωρήσεων στο σύνολο των Υπηρεσιακών Λειτουργιών της Εταιρείας.
    • ∆ιενέργεια διοικητικών ερευνών ύστερα από εντολή του ∆ιευθυντή Επιθεώρησης, σύνταξη των σχετικών πορισµάτων µε διατύπωση σαφών συµπερασµάτων και προτάσεων


∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης, έχουν οι υπάλληλοι του ανήκουν στην κατηγορία Προσωπικού ∆ιοίκησης, µε απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν λευκό ποινικό και πειθαρχικό µητρώο.


∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι για να λάβουν µέρος στην αξιολόγηση, απαιτείται να στείλουν αίτηση καθώς και βιογραφικό σηµείωµα (σχέδια επισυνάπτονται) στην ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση (S.Psixomani@elta-net.gr ) εντός πέντε εργασίµων (5) ηµερών αρχής γενοµένης από 08.07.2021 έως 14.07.2021 (ώρα 23:59). Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να κάνει αίτηση συµµετοχής σε, έως τρεις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Πηγή: dikaiologitika.gr

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις