ΕΛΛΑΔΑ. Την ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους – ενήμερες και μη, προς τράπεζες, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – και να γλυτώσουν ίσως την κύρια κατοικία τους από το ηλεκτρονικό «σφυρί» θα έχουν από την προσεχή Πέμπτη οι ευάλωτοι δανειολήπτες, με την κυβέρνηση να θέτει – εκτός απροόπτου – σε λειτουργία την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού που τους αφορά.

Πιο αναλυτικά, η ρύθμιση χρεών χιλιάδες οφειλέτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας θα μπορούν στο στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού να λάβουν επιδότηση για πέντε έτη για τα δάνεια πρώτης κατοικίας, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. το σύνολο των οφειλών να είναι τουλάχιστον 20.000 ευρώ.

Β. το νοικοκυριό να είναι ευάλωτο, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, δηλαδή, να έχουν μειωθεί τα οικογενειακά εισοδήματα των μελών του νοικοκυριού και να μην διαθέτουν περιουσία υψηλής αξίας.

Πιο αναλυτικά:

1) Το υπόλοιπο της οφειλής από το δάνειο που έχει υποθήκη/προσημείωση στην πρώτη κατοικία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 135.000 ευρώ, προκειμένου για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσό των 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έως του ανώτατου ποσού των 215.000 ευρώ ανά πιστωτή.

2) Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει επέλθει μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων ως εξής:

α) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των τελευταίων έξι μηνών πριν την υποβολή της αίτησης παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τους αντίστοιχους έξι προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

  1. i) για ποσά έως 1.000 ευρώ μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%.
  2. ii) για ποσά μεγαλύτερα των 1.000 ευρώ μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%, όπως οι αποδοχές αυτές δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη.

β) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, των οποίων τα έσοδα του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30% σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές φορολογικές δηλώσεις.

γ) Σε περίπτωση εποχικής απασχόλησης ή δραστηριότητας, συγκρίνονται οι αποδοχές ή τα έσοδα του τελευταίου ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, προκειμένου να εντοπιστεί η μείωση.

Ως «εποχική» νοείται η απασχόληση ή δραστηριότητα που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων, οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε, χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους.

Γ) Ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του μετά τη συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών.

Σε περίπτωση που το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη προς χρηματοδοτικούς φορείς, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία είναι ενήμερο, εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μία βεβαίωση ενήμερων οφειλών, προκειμένου να εκκινήσει η καταβολή της επιδότησης. Στην περίπτωση δε, ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγείται η ρύθμιση χρεών αυτών και εν συνεχεία καταβάλλεται η επιδότηση.

Όσον αφορά στο μέγιστο ποσό της επιδότησης, αυτό ορίζεται ως ακολούθως:

α) Για τον αιτούντα: 70 ευρώ ανά μήνα.

β) Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ τον μήνα.

γ) Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα.

δ) Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

ε) Ως ανώτατο όριο της επιδότησης ορίζεται το ποσό των 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Επιπρόσθετα, η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

α) ποσοστό 80% επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

β) ποσοστό 60% επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

γ) ποσοστό 40% επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και έχουν επιπλέον καταγγελθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο του ενός έτους προ της υποβολής της αίτησης.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το μέσο στεγαστικό δάνειο διαμορφώνεται στα περίπου 80.000 ευρώ, με τη μέση μηνιαία δόση να κυμαίνεται μεταξύ 250 και 350 ευρώ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η επιδότηση δύναται να καλύψει μέχρι και το 80% της επίμαχης δόσης, δίνοντας… ανάσα στα ευάλωτα νοικοκυριά που αργά ή γρήγορα θα βρεθούν αντιμέτωπα με το ηλεκτρονικό σφυρί.

Σύμφωνα με σχετικές καταγγελίες του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Δημήτρη Βερβεσού, άλλωστε, υπάρχουν στοιχεία για πέντε συγκεκριμένους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας που έγιναν το τελευταίο διάστημα και αφορούσαν σε κοινωνικά ευάλωτους δανειολήπτες.

Όπως, ωστόσο, διαβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταικούρας, η κυβέρνηση «θα εξετάσει αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες δεν

Ρύθμιση χρεών: Iταλικό μοντέλο στους πλειστηριασμούς – Ποιες αλλαγές ζητούν οι τράπεζες

Ιταλικό μοντέλο στους πλειστηριασμούς ακινήτων με αυτόματη μείωση της τιμής μετά τον πρώτο άγονο διαγωνισμό προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της βελτίωσης του συστήματος διενέργειας πλειστηριασμών.

Η βελτίωση του συστήματος συζητείται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και αποσκοπεί στην ταχύτερη διάθεση των ακινήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-auction, έτσι ώστε να μην καταλήγουν στις τράπεζες ή τα funds μέσω των οποίων βγαίνει στον πλειστηριασμό ο κύριος όγκος των ακινήτων.

Σήμερα προκειμένου να μειωθεί η τιμή ενός ακινήτου που βγαίνει στον πλειστηριασμό μέσω του e-auction μετά από τον πρώτο άγονο διαγωνισμό, απαιτείται αίτηση του επισπεύδοντα στο δικαστήριο, το οποίο κρίνει εάν συντρέχουν οι λόγοι για τη μείωση της τιμής.

Στο νέο καθεστώς η μείωση της τιμής θα μπορεί να γίνεται αυτόματα, χωρίς δικαστική απόφαση, σύστημα που εφαρμόζεται στην Ιταλία.

Μεταξύ των αλλαγών που συζητούνται είναι επίσης η δυνατότητα αγοράς ενός ακινήτου μέσω πλειστηριασμού από πολλαπλούς αγοραστές, οι οποίοι θα μπορούν να διαθέτουν μέρος των χρημάτων που απαιτούνται για την απόκτησή του.

Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η διάθεση ακινήτων μεγάλης αξίας, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για επενδυτικούς κυρίως σκοπούς και για τα οποία μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον από πολλαπλούς αγοραστές και οι οποίοι με βάση το ισχύον καθεστώς δεν μπορούν να υποβάλλουν από κοινού πρόταση αγοράς.

Ο εμπλουτισμός των στοιχείων για τα ακίνητα που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα e-auction έτσι ώστε να υπάρχει πληρέστερη εικόνα και να μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πιθανών αγοραστών σε συνδυασμό επίσης με την υποχρέωση κάθε ακίνητο να συνοδεύεται από έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή, αλλά και φωτογραφικό υλικό που θα διευκολύνει τη διάθεσή του, περιλαμβάνονται στις προτάσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναμόρφωση του συστήματος διενέργειας των πλειστηριασμών και αναμένεται να περιληφθούν στο πόρισμα που θα συνταχθεί έως τα τέλη Ιουλίου.

Στόχος οι αλλαγές αυτές να αποτελέσουν τμήμα του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα ψηφιστεί στη συνέχεια από τη Βουλή και θα τελούν σε εφαρμογή από τον προσεχή Σεπτέμβριο, οπότε και ξεκινά η νέα δικαστική περίοδος.

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων από τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης αλλά και άλλους πιστωτές ενεργοποιούνται μετά από μια μακρά περίοδο «παγώματος» που διήρκεσε για 15 περίπου μήνες λόγω covid.

Έως και τα τέλη του Ιανουαρίου του 2022 έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 4.450 πλειστηριασμοί, αλλά ο κατάλογος θα αυξάνεται τους επόμενους μήνες, καθώς οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης, επισπεύδουν τα αναγκαστικά μέτρα όσων επιχειρήσεων ή νοικοκυριών δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, κάνοντας χρήση και των μέτρων διευκόλυνσης που έχουν εφαρμόσει οι ίδιες ή το δημόσιο, όπως το πρόγραμμα Γέφυρα 1 και 2.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις δόσεις όσων έχουν δάνεια με υποθήκη την πρώτη τους κατοικίας, αλλά και όσων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών έχουν οφειλές σε τράπεζες ή σε εταιρείες διαχείρισης και έχουν υποστεί την προηγούμενη χρονιά μείωση του εσόδων τους κατά 20% τουλάχιστον.

Στα δύο προγράμματα έχουν ενταχθεί 200.000 οφειλέτες για τους οποίους το δημόσιο έχει αναλάβει την επιδότηση της δόσης τους δανείου τους για διάστημα 8-9 μηνών, ανάλογα με το αν είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο – και προϋπόθεση για την χορήγηση της επιδότησης είναι να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους.

Εξαίρεση από τα αναγκαστικά μέτρα που αναμένεται να ενταθούν το προσεχές διάστημα για όσους δεν έχουν αναζητήσει συναινετική λύση με τους πιστωτές τους, θα αποτελέσουν τα ευάλωτα νοικοκυριά με δάνειο που έχει υποθήκη στην πρώτη τους κατοικία, για την προστασία της οποίας το υπουργείο Οικονομικών προωθεί ειδική ρύθμιση, που θα επιδοτεί τη δόση του δανείου τους, έως ότου δημιουργηθεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Πρόκειται για το Φορέα που προβλέπεται στο νέο πτωχευτικό νόμο και ο οποίος θα αγοράζει τα ακίνητα των ευάλωτων οφειλετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μένουν σε αυτό έναντι ενοικίου με την προοπτική να τα επαναγοράσουν μετά από μια 12ετία, εφόσον το επιθυμούν.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις