ΕΛΛΑΔΑ. Στα 174.032.724 ευρώ, ανά έτος ανέρχεται ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την αναδιανεμητική ενίσχυση την τετραετία 2023-27, που θα πληρωθεί στους δικαιούχους αγρότες το 2023.

Η αναδιανεμητική ενίσχυση καθορίζεται βάσει των αγρονομικών περιφερειών (αρόσιμων εκτάσεων, μόνιμων καλλιεργειών και βοσκοτόπων), που έχουν οριστεί για τη χορήγηση της βασικής στήριξης, ενώ το ποσό ενίσχυσης ανά εκτάριο θα προκύψει από αναπροσαρμογή στοιχείων πληρωμών αμέσων ενισχύσεων και «πρασινίσματος» του έτους υποβολής αιτήσεων έτους 2022. Σε καμιά όμως περίπτωση το ποσό αυτό δεν μπορεί υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν λόγω έτος υποβολής αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι καταβάλλεται ετήσια και είναι συμπληρωματική γιατί χορηγείται μόνο σε δικαιούχους της βασικής ενίσχυσης, ανακατανέμοντας τα δικαιώματα από τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις προς τις μικρότερες.

Η κατανομή στις αγρονομικές περιφέρειες

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των 174.032.724 ευρώ κατ’ έτος σύμφωνα με το εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κατανεμηθεί ως εξής:

 • Περιφέρεια Αρόσιμων καλλιεργειών ΠΕ2 θα κατευθυνθούν 79.358.922 ευρώ/έτος ήτοι ποσοστό 45,6% για 574.407 εκτάρια και ποσό ανά εκτάριο δικαιούμενο ενισχύσεις τα 138 ευρώ (13,8 ευρώ/στρέμμα)
 • Περιφέρεια μόνιμων καλλιεργειών τα 47.858.999 ευρώ/έτος ήτοι ποσοστό 27,5% για 439.305 εκτάρια και ποσό ανά εκτάριο δικαιούμενο ενισχύσεις τα 116 ευρώ (11,6 ευρώ/στρέμμα)
 • Περιφέρεια βοσκότοπων 46.814.803 ευρώ/έτος ήτοι ποσοστό 26,9 % για 476.885 εκτάρια ποσό ανά εκτάριο δικαιούμενο ενισχύσεις τα 177 ευρώ. (17,7 ευρώ/στρέμμα).

Οι αποκλίσεις

Τα παραπάνω ποσά των δικαιούμενων ενισχύσεων, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ « δύναται για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από την μέση μοναδιαία τιμή να κυμανθεί σε +25% λόγω υπο-απορρόφησης στα οικολογικά σχήματα και σε άλλες παρεμβάσεις όπως συνδεδεμένες ενισχύσεις, οπότε τα αντίστοιχα ποσά θα μεταφέρονται στη βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα και στην αναδιανεμητική ενίσχυση, και -25% λόγω πιθανής αύξησης των δηλούμενων επιλέξιμων εκτάσεων».

Κατά συνέπεια οι τιμές ενίσχυσης στην αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη ενδέχεται να κυμανθούν ανά περιφέρεια κατόπιν των σχετικών διασταυρωτικών μηχανογραφικών, γεωχωρικών ή άλλων ελέγχων ανά περιφέρεια:

 • Αρόσιμων από 104 έως 173 ευρώ ανά εκτάριο
 • Δενδρώνων από 87 έως 145 ευρώ ανά εκτάριο
 • Βοσκοτόπων από 133 έως 221 ευρώ ανά εκτάριο.

Να σημειωθεί ότι η ενίσχυση καταβάλλεται μετά το πέρας της εξόφλησης της ενίσχυσης βασικής εισοδηματικής στήριξης κατόπιν της επεξεργασίας των στοιχείων των επιλέξιμων εκτάσεων των δικαιούχων και της κατανομής εθνικού αποθέματος και μέχρι της 30/06 κάθε έτους.

Οι δικαιούχοι και οι όροι επιλεξιμότητας

Ενεργοί γεωργοί που λαμβάνουν ενισχύσεις στο πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής στήριξης σε οποιαδήποτε αγρονομική περιφέρεια ανεξαρτήτως αριθμού δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης, αξίας, όμως άνω των 150 ευρώ πριν της επιβολής οποιοδήποτε κυρώσεων εξαιρουμένων των νήσων Αιγαίου πελάγους, τα οποία απέκτησαν είτε από την περίοδο αναφοράς 2015-2022 είτε με μεταβίβαση δικαιωμάτων είτε από το εθνικό απόθεμα κατά το έτος 2023, είναι μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι της αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης, όπως επίσης και οι εκμεταλλεύσεις των δικαιούχων ανά μεμονωμένη αγρονομική περιφέρεια διαθέτουν επιλέξιμες εκτάσεις που κυμαίνονται:

 • ΠΕ1 Βοσκοτόπων από 1 εκτάριο έως 17 εκτάρια
 • ΠΕ2 Αρόσιμων από 2 εκτάρια έως 11 εκτάρια
 • ΠΕ3 Μόνιμων Καλλιεργειών από 1 εκτάριο έως 4 εκτάρια

Σε περίπτωση που ο γεωργός δηλώνει εκτάσεις σε περισσότερες των μία αγρονομικές περιφέρειες για να τύχει της αναδιανεμητικής ενίσχυσης στις περιφέρειες του πρέπει τουλάχιστον μια εκ των τριών περιφερειών να βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων και βάση εφαρμογής του συντελεστή ισοδυναμίας στο σύνολο των αγρονομικών περιφερειών να μην ξεπερνούν τα 17 ισοδύναμα εκτάρια. Οι εν λόγω επιλέξιμες εκτάσεις πρέπει να διαθέτουν καλλιέργειες που ενεργοποιούν δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης ανεξάρτητα αν ο παραγωγός έχει δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης για το σύνολο της εκμετάλλευσης του.

Ο συντελεστής ισοδυναμίας ανά αγρονομική περιφέρεια είναι :

 • Περιφέρεια Βοσκοτόπων ισούται με τη μονάδα
 • Περιφέρεια Αρόσιμων ισούται με 1,55 της μονάδας
 • Περιφέρεια Μονίμων Καλλιεργειών ισούται με 4,25 της μονάδας

Να σημειωθεί ότι εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 17 ισοδύναμα εκτάρια δεν λαμβάνουν αναδιανεμητική ενίσχυση.

Οι παραγωγοί οφείλουν να δηλώνουν όλες τις εκτάσεις που υπάρχουν στην εκμετάλλευση τους και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που δημιουργούν τεχνικές προϋποθέσεις/συνθήκες για την λήψη της εν λόγω ενίσχυσης όπως είναι η κατάτμηση ή μείωσης της έκτασης της εκμετάλλευσης για την λήψη της σχετικής ενίσχυσης σε σχέση με την αίτηση του προηγουμένου έτους, περίπτωση στην οποία η Υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση της σχετικής ενίσχυσης μετά την διασταύρωση των αιτήσεων. Αύξηση της εκμετάλλευσης δεν θεωρείται δημιουργία τεχνικών προϋποθέσεων για την καταβολή της σχετικής ενίσχυσης.

Υπενθυμίζεται ότι η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή ενίσχυσης, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.

Πηγή: ot.gr

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις