ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα, προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλουν Αίτηση συμμετοχής στην 8η Σειρά Μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ Executive MBA in Financial Planning» που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Σκοπός του ΠΜΣ, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β:3372/31-8-2019, είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με την βέλτιστη χρηματοοικονομική στρατηγική κάθε εταιρικής μονάδας, από την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, έως και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου οικονομικού προγραμματισμού.

Απονεμόμενος τίτλος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Διάρκεια

Το ΠΜΣ έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τρία εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διοίκηση και Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/Executive MBA in Financial Planning» Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου του 2024.

Εισακτέοι

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε εξήντα (60) για το έτος 2024- 2025. Ο αριθμός μπορεί να αλλάζει με απόφαση της Σ.Ε.

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. (άρθρο 11 Κανονισμού Σπουδών)

Σε κάθε εξάμηνο και ανά μάθημα, ο φοιτητής οφείλει να εκπονήσει και να παραδώσει 2 Γραπτές Εργασίες (ΓΕ). Οι εργασίες βαθμολογούνται με άριστα το 10, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα στο σύνολο των δυο εργασιών, προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση του μαθήματος.

Οι Τελικές Εξετάσεις γίνονται δια ζώσης στην Καλαμάτα, και περιλαμβάνουν συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης.

Πληροφορίες: http://emba.uop.gr

Επιλογή Υποψηφίων - Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων

1η φάση: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής, (το link της Αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://emba.uop.gr) και να επισυνάψουν, σύμφωνα με τις οδηγίες της πλατφόρμας, σε μορφή pdf, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

 1. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών1 ή Βεβαίωση Περάτωσης (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών).
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 3. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμοδίου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις για όσους προέρχονται από σχολές του εξωτερικού. 5. Τυχόν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας2
 4. Τεκμηρίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (Βεβαίωση εργοδότη ή πίνακα ενσήμων) 7. Τεκμηρίωση σχετικής ερευνητικής εμπειρίας, αντίγραφο μόνο εξωφύλλου πτυχιακής εργασίας, εφόσον υπάρχουν.
 5. Δύο συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο. Οι επιστολές, εφόσον υπάρχουν, μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο από τον υπογράφοντα ή με email στην Γραμματεία από τον υπογράφοντα. (e mba@go.uop.gr)
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 7. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Με την ολοκλήρωση της Υποβολής της Αίτησης αποστέλλεται σχετικό email.

2η φάση: Οι υποψήφιοι εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα κληθούν τηλεφωνικά ή με email για Συνέντευξη μέσω google meet. Στην φάση της Συνέντευξης αξιολογούνται τα δικαιολογητικά 7 και 8.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από 27 Μαΐου 2024 έως και 15 Ιουλίου 2024.

Κριτήρια επιλογής

 1. Βαθμός Πτυχίου επί 25 μόρια
 2. Γνώση ξένης γλώσσας: άριστα 100 μόρια, πολύ καλά 75 μόρια, καλά 50 μόρια, καθόλου Ο μόρια
 3. Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου: Διδακτορικό Δίπλωμα 150 μόρια, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 100 μόρια (μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος τίτλος)
 4. Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ: 5 μόρια ανά μήνα με μέγιστο τα 5 έτη.
 5. Συνέντευξη: μέχρι 200 μόρια

1Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και οι «επί πτυχίο» φοιτητές, αρκεί να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και εφόσον προσκομίσουν μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2024 το Πτυχίο τους ή Βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης Σπουδών. 2 Η πιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ μπορούν να διεξαχθούν εξετάσεις ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους πουν δεν διαθέτουν σχετικό τίτλο, προκειμένου να τεκμηριωθεί

Η Επιτροπή κατά τη συνέντευξη

Α. Αξιολογεί την ικανότητα αναλυτικής σκέψης και σύνθεσης γνώσεων

Β. Αξιολογεί τη σαφήνεια επαγγελματικών στόχων και τα κίνητρα καριέρας Γ. Αξιολογεί τη δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος.

Δ. Εξετάζει τη συνάφεια των μαθημάτων του ΠΠΣ με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Στο πλαίσιο αυτό συνεκτιμά την βαθμολογία του υποψηφίου σε μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μέχρι 25 μόρια), την επίδοση σε διπλωματική εργασία (μέχρι 25 μόρια), όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και τη σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου

Ε. Αξιολογεί τις συστατικές επιστολές, που έχουν αποσταλεί.

ΣΤ. Αξιολογεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας κ.λπ.).

Δίδακτρα

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.500€. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται σε τρείς δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Η δόση του Α΄ και Β’ εξαμήνου είναι 1.200€ και η τρίτη και τελευταία δόση του Γ’ εξαμήνου 1.100€.

Το ΠΜΣ προσφέρει την επιλογή της part-time φοίτησης. Το κόστος του κάθε μαθήματος είναι σε 300€ και η πτυχιακή εργασία, που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί τα 8 συνολικά μαθήματά του ΠΜΣ, στοιχίζει 1.100€.

Σχετικά με την απαλλαγή διδάκτρων εφαρμόζεται ο νόμος που βρίσκεται σε ισχύ κατά το χρόνο λήψης των σχετικών αποφάσεων και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής.

Η Πρόσκληση και το link της Αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://emba.uop.gr/

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ: Κοστρίβα Ρένα, τηλ. 27210 45216 και στο email: e-mba@go.uop.gr

Διεύθυνση ΠΜΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΜΣ e-ΜΒΑ

Κτίριο Σχολής Διοίκησης

2ος όροφος, Γραφείο 156

Αντικάλαμος, Καλαμάτα

Τ.Κ. 24100

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις