Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τα μηχανήματα έργου και οχήματα, για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για διάστημα ενός έτους, με δικαίωμα παράτασης δύο μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 208.026,00 € (συμπ. ΦΠΑ), βάσει της αρ.6627/2014 Διακήρυξης (ΑΔΑ:7Π6Α7Λ1-Δ0Λ)


ΣΠΑΡΤΗ. Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
( έχοντας υπ’οψιν τα εξής:
1.Τις με αριθμό5873/2014 [Α.Δ.Α. :ΩΕΜ57Λ1-804] και 6627/2014 [Α.Δ.Α. : 7Π6Α7Λ1-Δ0Λ] διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης
2.για τα μηχανήματα έργου και οχήματα, για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για διάστημα ενός έτους, με δικαίωμα παράτασης δύο μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 208.026,00 € (συμπ. ΦΠΑ).
3.Το άγονο του αρχικού και επαναληπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 21-8-2014 &
15-9-2014 αντίστοιχα
4.Την αριθμ. 1756/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί:
-Κήρυξης του επαναληπτικού Διαγωνισμού , ως αγόνου
- Τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με τους ίδιους όρους της αρ.6627/2014 (ΑΔΑ: 7Π6Α7Λ1-Δ0Λ) Προκήρυξης, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού που ορίσθηκε με την αρ.1395/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε να λάβει τη δέουσα δημοσιότητα, αναρτώντας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Διοικητηρίου Π.Ε.Λακωνίας και στο οικείο Επιμελητήριο του Νομού μας, λόγω την επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τα μηχανήματα έργου και οχήματα, για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22
5.Την επείγουσα και επιτακτική ανάγκη της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την προμήθεια καυσίμων )

προχωρά στην αναζήτηση προμηθευτή από το ελεύθερο εμπόριο με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007 καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται με τις παραπάνω διατάξεις.

Η διαπραγμάτευση θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού την 6η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.. στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου (2ο χλμ. Ε.Ο.Σπάρτης-Γυθείου) Π.Ε.Λακωνίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην αρίθμ. 6627/2014(ΑΔΑ: 7Π6Α7Λ1-Δ0Λ) προκήρυξη, αφορά στις περιοχές που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα της παρούσης, ενώ το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα προβεί και στην απ’ευθείας ανάθεση. Εν συνεχεία θα υπογραφεί σχετική σύμβαση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 208.026,00 € (συμπ. ΦΠΑ), το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Λακωνίας οικ. Έτους 2014 και 2015.

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης θα είναι για ένα έτος από της υπογραφής της συμβάσεως, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο (2) μήνες, εφόσον ασκήσει το ανάλογο δικαίωμα παράτασης η Π.Ε. Λακωνίας με ταυτόχρονη αποδοχή από τον ανάδοχο . Η αναθέτουσα αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια, σε εφαρμογή του άρθρου 21 του Π.Δ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» να προχωρήσει σε κατακύρωση μεγαλύτερης ποσότητας μέχρι ποσοστού 15% έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο.
Πληροφορίες Κοκκονού Μεταξία τηλ.2731363184-185.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ppel.gov.gr και το οικείο Επιμελητήριο του Νομού Λακωνίας.