ΤΡΙΠΟΛΗ. Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλιού Δημαρχείου Δήμου Τρίπολης, η 2η του 2014, συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔ Πελοποννήσου οι σημαντικότερες αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν οι παρακάτω:

Κατάσταση οδικού άξονα Τρίπολης –Σπάρτης


Το Δ.Σ. της ΠΕΔ ομόφωνα αποφάσισε, να σταλεί έγγραφο στον Περιφερειάρχη, με το οποίο να επισημαίνεται η επικινδυνότητα του οδικού άξονα Τρίπολης –Σπάρτης και η λήψη απαραίτητων μέτρων εκ μέρους της Περιφέρειας.

Έργα Περιφέρειας - Έργα ΕΣΠΑ

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ ομόφωνα αποφάσισε, να σταλεί έγγραφο στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με το οποίο να ζητείται:

α) Η συμμετοχή των Δημάρχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να ενημερώνονται και γνωμοδοτούν, για τα έργα που προγραμματίζει και εκτελεί η Περιφέρεια στα όρια των Δήμων τους .

β) Να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με σκοπό την ενημέρωση τους για τα συνεχιζόμενα έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, για τα έργα που πρόκειται να απενταχθούν από το ΕΣΠΑ καθώς και για έργα που μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

3)Πρόταση συμμετοχής των Δημάρχων στα Περιφερειακά Συμβούλια της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειάρχη στα Διοικητικά Συμβούλια της ΠΕΔ

Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισαν να ζητηθεί εγγράφως από τον Περιφερειάρχη, να αποστέλλονται οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και στους Δημάρχους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Επίσης, ομόφωνα αποφάσισαν, να προσκαλείται ο Περιφερειάρχης στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ.

Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημέρωσε Δήμους και φορείς ότι απεντάσσονται τα έργα που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”.
Κατόπιν αυτών, το Δ.Σ. κατά τη συζήτηση αυτού του θέματος, ομόφωνα αποφάσισε, να σταλεί επιστολή στον Υπουργό ΠΕΚΑ και στην ΚΕΔΕ, με την οποία να εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους, αφού πολλοί Δήμοι που είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”, έχουν συντάξει τις απαιτούμενες μελέτες και είναι στη φάση δημοπράτησης των έργων.

Διοικητικά και οικονομικά θέματα

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. όσον αφορά στα διοικητικά και οικονομικά θέματα ελήφθησαν ομόφωνες αποφάσεις, με σημαντικότερη, τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ κ. Γκιολή Αναστασίου ως αναπληρωτή του Γραμματέα του Δ.Σ. της ΠΕΔ.

Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Επιτροπές


Τέλος, με ομόφωνες, επίσης, αποφάσεις ορίστηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ με τους αναπληρωτές τους σε Επιτροπές και Συμβούλια Περιφερειακού και Νομαρχιακού Επιπέδου.