ΣΠΑΡΤΗ. Κρίσιμο θέμα συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης Κώστας Βαρζακάκος εισηγείται την έγκριση των τευχών ανάθεσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μονάδας που θα περιλαμβάνει Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, Σημείο Μεταφόρτωσης και Μηχανική Διαλογή Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίηση και θα διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητα του Δήμου Σπάρτης.

Πρόκειται για μελέτη που θα ανατεθεί απευθείας, συνολικού προϋπολογισμού (προεκτίμηση) 17.700 ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει με απόφασή του και τον τρόπο εκτέλεσης της Μελέτης.

Η συγκεκριμένη μελέτη, μεταξύ άλλων, θα εξετάσει την περιβαλλοντική συμβατότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας της ανωτέρω μονάδας στην περιοχή Ψηλόβουνο ή Χούνες, ανάμεσα σε Καστόρι και Βορδόνια, του Δήμου Σπάρτης ή σε άλλες εναλλακτικές θέσεις που μπορεί να υποδειχθούν.