ΓΥΘΕΙΟ. Την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, στις 19.00, θα πραγματοποιηθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εξέταση αιτήματος Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ι.Μ. Μάνης για επιχορήγησή του.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
2. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Φίλων Githio click.gr για επιχορήγησή του.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για τακτοποίηση πιστώσεων φωτισμού και εξόδων βεβαίωσης και είσπραξης
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
5. Αποδοχή ποσού 27.510,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων -Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη
6. Απόδοση ποσού 14.450,56€ από ΚΑΠ σε παιδικούς σταθμούς και Στάδιο- Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Εισηγήτρια: Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για την πληρωμή των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για την απόδοση οφειλών λόγω δικαστικών αποφάσεων.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
9. Ανάκληση της αριθ. 377/2015 ΑΔΣ ως προς το σκέλος της αναμόρφωσης και λήψη νέας.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
10. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Εισηγητής: Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
11. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Ανατ. Μάνης.
Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος
12. Καθορισμός τελών κοιμητηρίων Δήμου Ανατ. Μάνης.
Εισηγητής: Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης
13. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ’ παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 για το έτος 2016.
Εισηγητής: Χριστοδουλάκος Απόστολος
14. Έγκριση της αριθ. 67/2015 ΑΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας».
Εισηγήτρια: Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
15. Έγκριση της αριθ. 68/2015 ΑΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ με θέμα «Διόρθωση της 59/2015 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου».
Εισηγήτρια: Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
16. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Ανακατασκευή μετώπης Παρθεναγωγείου»
Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος
17. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημοτικού κτιρίου στο Σελεγούδι».
Εισηγητής: Αραπάκος Θεόδωρος
18. Χορήγηση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) πόλεως Γυθείου».
Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος
19. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΔΕ Οιτύλου 2015».
Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος
20. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Κονακίων, Πλατάνου, Αιγιών και ΔΚ Γυθείου».
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη
21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις ΔΕ Ανατ. Μάνης 2015».
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
22. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις ΔΕ Ανατ. Μάνης 2015».
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
23. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 278/2015 ΑΔΣ όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθ. 317/2015 ΑΔΣ και αφορούσε «Καθορισμό με αλφαβητική σειρά του χρονικού διαστήματος για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, βάσει του άρθρου 14 του Ν. 4264/2014, προκειμένου για την ανανέωση άδειας όλων των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Ανατολικής Μάνης».
Εισηγητής: Χριστοδουλάκος Απόστολος
24. Καθορισμός αναλογίας ποσού εισπράξεων Λαϊκών Αγορών
Εισηγητής: Χριστοδουλάκος Απόστολος
25. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής (καλής εκτέλεσης) της υπηρεσίας «Συντήρηση λειτουργίας ιστότοπου Δήμου».
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη
26. Συμπλήρωση της αριθ. 358/2015 ΑΔΣ σχετικά με έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου για το γ’ τρίμηνο 2015.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
27. Σχετικά με την περαιτέρω συμμετοχή του Δήμου μας στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
28. Σχετικά με την δωρεάν παράδοση αγροτικών προϊόντων από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μελίκης Ημαθίας
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
29. Τροποποίηση της αριθ. 315/2014 ΑΔΣ που αφορά Σύσταση 5μελών Επιτροπών για την διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ως προς τα μέλη .
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
30. Τροποποίηση της αριθ. 137/2015 ΑΔΣ που αφορά Ορισμό αρμοδίου οργάνου για την σφράγιση και την εκτέλεση των Διοικητικών πράξεων όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου, ως προς τα μέλη.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης