ΣΠΑΡΤΗ. Ο Δήμος Σπάρτης με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την 504/2015 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου, εφαρμόζεται μείωση Δημοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού & Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων κατά 50% σε Άπορους, Πολύτεκνους και Α.Μ.Ε.Α.

H παραπάνω μείωση θα γίνεται μόνο για την κύρια κατοικία του δικαιούχου και εφόσον ο λογαριασμός της ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομα του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ανά κατηγορία προκειμένου να επωφεληθούν της μείωσης, στα γραφεία του Δήμου Ευαγγελιστρίας 83-91 τηλ. 2731361218-219 στα γραφεία της Οικονομικής υπηρεσίας στην Μαγούλα τηλ. 2731361102-106 και στα γραφεία των Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου πληροφορίες στα τηλέφωνα:
Δημοτική Ενότητα Πελλάνας(Καστόρειο) 2731361021
Δημοτική ενότητα Φάριδος (Ξηροκάμπι)273160819
Δημοτική ενότητα Οινούντος(Σελλασία) 2731094123
Δημοτική ενότητα Θεραπνών (Γκοριτσά)2731074400
Δημοτική Ενότητα Μυστρά(Μαγούλα) 2731022482

Δικαιολογητικά ανά κατηγορία:
ΑΠΟΡΟΙ

1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται βεβαίωση που να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα πρόνοιας του Δήμου .
2. Τελευταίο εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει ότι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει το ποσό των 15.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε τέκνο
3. Αντίγραφο Ε1 τελευταίου έτους από το οποίο να προκύπτει η κύρια κατοικία του δικαιούχου
4. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ρεύματος

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
2. Τελευταίο εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει ότι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει το ποσό των 15.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε τέκνο
3. Αντίγραφο Ε1 τελευταίου έτους στο οποίο να προκύπτει το σύνολο των προστατευόμενων μελών που βαρύνεται ο δικαιούχος (σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου η μείωση θα γίνεται για όσο χρόνο ο δικαιούχος βαρύνεται με το σύνολο των προστατευόμενων μελών με τα οποία έχει την ιδιότητα του Πολύτεκνου)και η κύρια κατοικία του δικαιούχου.
4. Αντίγραφο τελευταίου λογ/σμου ρεύματος

Α.Μ.Ε.Α.
1. Τελευταίο εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει ότι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει το ποσό των 15.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε τέκνο
2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. Απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 67%
3. Αντίγραφο Ε1 τελευταίου έτους από το οποίο να προκύπτει η κύρια κατοικία του δικαιούχου
4. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ρεύματος


Τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε όλες τις κατηγορίες (στην περίπτωση που υπάρχει μεταβολή) θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή.