ΛΑΚΩΝΙΑ. Εγκρίθηκε, με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η απόφαση χορήγησης ενισχύσεων de minimis 10,5 ευρώ ανά αιγοπρόβατο και 105 ευρώ ανά βοοειδές για τους κτηνοτρόφους της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, λόγω καταστροφής των βοσκήσιμων εκτάσεών τους από τις πυρκαγιές στις 17 Ιουλίου του 2015.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η έγκριση πληρωμής θα διενεργηθεί ανά παρτίδα βάσει φακέλου πληρωμής ανά κτηνοτρόφο, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Tη συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής
2. Tην πρώτη και την τελευταία σελίδα της αναλυτικής κατάστασης πληρωμής
3. Tη λίστα των επιλεγέντων βάσει του μηχανογραφικού δείγματος παραγωγών, με τη μορφή αναλυτικής κατάστασης πληρωμής για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας (ΔΑΟΚ)
4. Tη λίστα διοικητικού και υπολογιστικού ελέγχου για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας υπογεγραμμένη από τους ελεγκτές
5. Tην έκθεση ελέγχου με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων από τον διενεργηθέντα κεντρικό μηχανογραφικό διασταυρωτικό έλεγχο υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πληροφορικής
6. Tη λίστα ελέγχου πληρότητας του φακέλου πληρωμής με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς
7. Tο ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμής σε μαγνητικό μέσο (cd), το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των αναλυτικών καταστάσεων και τη συγκεντρωτική κατάσταση κάθε παρτίδας.