ΣΠΑΡΤΗ. Την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ανάμεσα σε αυτά είναι το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου και οι υποχρεώσεις των μετόχων στην Αναπτυξιακή Εταιρεία «Πάρνωνα – Ταυγέτου». Στη συνεδρίαση αναμένεται ενημέρωση για τα προβλήματα στο ΧΑΦΑ Αφισσού και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Παναγιώτης Ρήγας.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κτιρίων τ.κ. Καρυών» αναδόχου Κ/Ξ Π. & Α. Μάνης Τεχνική Ο.Ε. – Π.Τσάκωνα (εξ αναβολής)
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

2ο Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2016
Εισηγητής : κ.Χρήστος Αλεξάκος

3ο Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων: α) Ίδρυση Β’ Λυκειακής Τάξης προσαρτημένης στο Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου και β) Ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Σπάρτης
Εισηγητές : κ.Δήμαρχος, κ.Νικόλαος Δούνιας

4ο Αποδοχή του πίνακα κατανομής καθορισμού από τους μετόχους της ανάληψης υποχρεώσεων μείον απαιτήσεων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής έκαστου στο κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΝΩΝΑ-ΤΑΫΓΕΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.», όπως προβλέπει το αρ.109 παρ.8 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.46 παρ.1 του Ν.4257/14.
Εισηγητής: κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

5ο Παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου στην τ.κ. Πολοβίτσας
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα στις τ.κ. Πλατάνας, Αγίων Αναργύρων, Σκούρας και Γκοριτσάς της Δ.Ε. Θεραπνών, αναδόχου Κων/νου Μουτσόπουλου.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

7ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο της τ.κ. Περιβολίων με δαπάνες του κ.Κων/νου Πατσιαντζή.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

8ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο της τ.κ. Καστορείου με δαπάνες του Συλλόγου Φίλων Ταϋγέτου «Η ΛΟΥΣΙΝΑ».
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

9ο Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου νηπιαγωγείου Σπάρτης
Εισηγητής: κ.Χρίστος Πλειώτας

10ο Περί εγκρίσεως απευθείας εκμίσθωσης του 12 καταστήματος Δημοτικής αγοράς Σπάρτης
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, ύστερα από την διενέργεια κλήρωσης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (Εργασιών-Μεταφορών του άρθρου 67 του Π.Δ.28/80) του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2016 (πλην των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Διαγραφή οφειλών
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

13ο Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης – Ορισμός νέου μέλους.
Εισηγητής: κ.Χρήστος Τσαγκαρούλης

14ο Έγκριση της αριθ.4/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης 2016»
Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσαγκαρούλης

15ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3 Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΘΕΡΑΠΝΩΝ» έτους 2015.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3 Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ» έτους 2015
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

17ο Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

18ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας σίτισης μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2015-2016
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

19ο Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για το έτος 2016.
Εισηγητής : κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

20ο Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2016
Εισηγητής : κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

21ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

22ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 Τ.Κ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

23ο Ανάδειξη με τη διαδικασία κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου, μετά του αναπληρωτή του, για συμμετοχή στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2016
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος