ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Στις 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου θα γίνει συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Eκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου.

2.Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Λειτουργίας Μουσικής Σχολής του Δήμου μας .

3.Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου .

4. Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

5.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)΄΄.

6.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Ορισμός υπολόγου.

7.Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (51/2019 μελ.).

8.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου για ένα έτος ( 38/2019 μελ.).

9.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού , ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζόδρομων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων΄΄.

10.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΄΄Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων΄΄.

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προς έκδοση πιστοποιητικών τελεσιδικίας αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Δημητρίου Μπούρδη του Νικολάου και λοιπών τριών (3) κατά Δήμου.

13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, επί ασκηθείσας ανακοπής του Δήμου κατά της υπ΄αρίθ. 1933/26-02-2016 ταμειακής βεβαίωσης επιβολής προστίμου ΔΟΥ Κορίνθου.

14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, επί ασκηθείσας προσφυγής του Δήμου κατά των υπ΄αρίθ. 48-58/2019 αποφάσεων Λιμεναρχείου Κορίνθου, περί επιβολής προστίμων.

15.Αποδοχή ή μη δωρεάς κινητών .

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας για τα έτη 1997-2017 .