ΣΠΑΡΤΗ. Η Ομάδα Μελέτης για το «ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά», παραθέτει τις απόψεις της επί των παρατηρήσεων του Συλλόγου Γεωπόνων Λακωνίας, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί της δημοσιευθείσας Β1 Φάσης της συγκεκριμένης Μελέτης.

Όπως αναφέρεται, «…ως Ομάδα Μελέτης, θεωρούμε απαραίτητη και επιβεβλημένη τη συμμετοχή πολιτών και φορέων στην εν λόγω διαδικασία, με τελικό σκοπό τη θεσμοθέτηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για την περιοχή της Δ.Ε. Μυστρά. Εκτιμούμε δε ότι το μοντέλο αυτό δεν επιβάλλεται εκ των άνωθεν με χωροταξικές, πολεοδομικές και λοιπές κανονιστικές διατάξεις, αλλά επιλέγεται και υιοθετείται από τους πολίτες που θα κληθούν να το υλοποιήσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, ευχαριστούμε θερμά του Σύλλογο Γεωπόνων για τη συμμετοχή του στη διαβούλευση.

Ωστόσο, μελετώντας προσεκτικά τις παρατηρήσεις που τέθηκαν από το Σύλλογο, διαπιστώσαμε ότι, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, είναι, είτε εκτός αντικειμένου της υπό διαβούλευση Μελέτης, είτε εκτός των προδιαγραφών σύνταξης αυτής».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κατ’ αρχάς, ως Ομάδα Μελέτης, θεωρούμε απαραίτητη και επιβεβλημένη τη συμμετοχή πολιτών και φορέων στην εν λόγω διαδικασία, με τελικό σκοπό τη θεσμοθέτηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για την περιοχή της Δ.Ε. Μυστρά. Εκτιμούμε δε ότι το μοντέλο αυτό δεν επιβάλλεται εκ των άνωθεν με χωροταξικές, πολεοδομικές και λοιπές κανονιστικές διατάξεις, αλλά επιλέγεται και υιοθετείται από τους πολίτες που θα κληθούν να το υλοποιήσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, ευχαριστούμε θερμά του Σύλλογο Γεωπόνων για τη συμμετοχή του στη διαβούλευση.

Ωστόσο, μελετώντας προσεκτικά τις παρατηρήσεις που τέθηκαν από το Σύλλογο, διαπιστώσαμε ότι, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, είναι, είτε εκτός αντικειμένου της υπό διαβούλευση Μελέτης, είτε εκτός των προδιαγραφών σύνταξης αυτής. Ειδικότερα:

• Βάσει των προδιαγραφών σύνταξης της Μελέτης (Υ.Α. 9572/1845/6-4-2000 – ΦΕΚ 209/Δ/2000), αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της Δ.Ε. Μυστρά, περιλαμβανομένης του κτηνοτροφικού τομέα, αλλά και ευρύτερα του Πρωτογενή Τομέα, έχουν περιληφθεί στην Α’ Φάση της μελέτης. Απεναντίας, αντικείμενο της Β1 Φάσης της Μελέτης, που αυτή την περίοδο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, αποτελεί η περιγραφή και η ανάλυση της πρότασης Χωροταξικής και Πολεοδομικής Οργάνωσης της Δ.Ε. Μυστρά.

• Παρατηρήσεις σχετικά με απουσία προτάσεων για την ανάγκη χωροθέτησης αγροτικών οδών καθημερινής μετακίνησης ζώων από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε βοσκοτόπους και αντίστροφα, για μη εκτίμηση της «φέρουσας αντοχής» της περιοχής υποδοχής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, για εύρεση συγκεκριμένων γαιών σε περιοχές με επιτρεπόμενη χρήση για τη μετεγκατάσταση μονάδων με υπολογισμό κόστους κ.ά. αφορούν ζητήματα σαφώς εκτός αντικειμένου της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ, αλλά άλλων εξειδικευμένων Μελετών, όπως π.χ. τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που συντάσσονται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βάσει του Ν. 4056/2012, με προδιαγραφές που ορίζονται από την ΥΑ 1058/71977/3-7-2017 – ΦΕΚ 2331/Β/2017.

• Επίσης, δεν αποτελεί αντικείμενο του ΣΧΟΟΑΠ ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση μιας περιοχής ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτείται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης – Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης ειδικής Επιτροπής της οικείας Περιφέρειας, βάσει των κριτηρίων που θέτει η ΚΥΑ 16840/3-9-2010 (ΦΕΚ 1528/Β/2010). Αντίθετα, ο ρόλος του χωροταξικού σχεδιασμού είναι να υποδείξει τον αγροτικό χαρακτήρα μιας περιοχής και να την προστατεύσει περιορίζοντας τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην εκτός σχεδίου δόμησης. Όχι όμως να χαρακτηρίσει μια περιοχή, ούτε να την κατατάξει σε κατηγορία παραγωγικότητας. Φυσικά, αν κατά την εξέλιξη της Μελέτης, μας γνωστοποιηθούν σχετικές θεσμοθετήσεις – χαρακτηρισμοί, θα περιληφθούν στα επόμενα Στάδια αυτής – σημειώνουμε εδώ ότι αντίγραφο της Β1 Φάσης έχει αποσταλεί για γνωμοδότηση στις αρμόδιες για αυτά τα θέματα υπηρεσίες τόσο της οικείας Περιφέρειας (Διεύθυνση Αγροτικής

Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας), όσο και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

(Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων).

• Σχετικά με την αναφορά σας στο προσχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για τον εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η Β1 Φάση της Μελέτης συντάχθηκε πριν αυτό τεθεί δημόσια προς διαβούλευση. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, όταν λάβει την τελική μορφή του και θεσμοθετηθεί, σαφώς και θα ληφθεί υπ’ όψιν κατά το επόμενο στάδιο της Μελέτης – αν και, θα πρέπει να σημειωθεί, αρκετές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου ευθυγραμμίζονται με τις κατευθύνσεις της εν θέματι Μελέτης.

• Πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι η Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά περιλαμβάνει πολλές προτάσεις στην κατεύθυνση της προστασίας και της ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα. Οι σημαντικότερες από αυτές:

- Στην «Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης – ΠΕΠΔ 2 : Προστασία Αγροτικού Τοπίου και Αγροτικών Δραστηριοτήτων», συνολικής έκτασης περίπου 26.000 στρεμμάτων, μεταξύ άλλων, προτείνονται αύξηση των ορίων αρτιότητας και κατάτμησης με κατάργηση των παρεκκλίσεων, σημαντική μείωση ή και κατάργηση της επιτρεπόμενης δόμησης με παράλληλη προώθηση χρήσεων γεωργοκτηνοτροφικού χαρακτήρα (π.χ. γεωργικές αποθήκες, μεταποίηση τοπικών παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, Κτηνοτροφικά Πάρκα κ.α.) αλλά και δράσεων διασύνδεσης του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό (π.χ. μονάδες αγροτουρισμού, πολυλειτουργικά αγροκτήματα κ.α.).

- Για το σύνολο της Δ.Ε. Μυστρά προτείνεται, στον ανώτερο βαθμό προτεραιότητας, η άμεση

σύνταξη μελέτης βοσκοϊκανότητας με στόχο τη συνολική και ορθολογική διαχείριση των λιβαδικών οικοσυστημάτων της Δ.Ε. Μυστρά, αλλά και την άσκηση μελλοντικών δράσεων για την Κτηνοτροφία (π.χ. χωροθέτηση Κτηνοτροφικού Πάρκου). Επίσης ως κατεύθυνση άμεσης προτεραιότητας τίθεται ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων άρδευσης.

Κλείνοντας, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι, παρά την ξεκάθαρα μηδενιστική αντιμετώπιση των προτάσεών μας από το Σύλλογο, ιδίως σε ό,τι αφορά των πρωτογενή τομέα, είμαστε στη διάθεσή του, καθώς φυσικά και στη διάθεση όποιου άλλου φορέα ενδιαφέρεται, για κάθε εποικοδομητική συνεργασία, με στόχο τη θεσμοθέτηση ενός ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού που θα βασίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Υ.Γ.: Σχετικά με την αναφορά του Συλλόγου περί των μελετητικών πτυχίων της Ομάδας Μελέτης – στοιχείο που δεν σχετίζεται επ’ ουδενί με το αντικείμενο και τη διαδικασία της διαβούλευσης – έχουμε να αναφέρουμε ότι τα μελετητικά πτυχία που απαιτούνται για τη σύνταξη της Μελέτης καθορίσθηκαν βάσει προδιαγραφών και περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά Τεύχη Προκήρυξης Διαγωνισμού, για τα οποία ουδεμία ένσταση υπεβλήθη».