ΝΑΥΠΛΙΟ. Δοκιμάζονται οι αντοχές και η υγεία των κατοίκων του Ναυπλίου και της ευρύτερης περιοχής από τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων. Ο καπνός από τα πυρηνελαιουργεία καλύπτει ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες και σε καθημερινή βάση πλέον ολόκληρη την πόλη του Ναυπλίου, ενώ υπάρχει ακόμα και κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων, καθώς σε πολλά σημεία η ορατότητα είναι αρκετά περιορισμένη λόγω του καπνού.

O περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν τη δημόσια υγεία καλώντας τες να προβαίνουν σε συνεχείς και απροειδοποίητους ελέγχους στα πυρηνελαιουργεία, κατά τη διάρκεια της ελαιοκομικής περιόδου. Ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, ενώ και το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο έχει κάνει παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η παρέμβαση του Δήμου Ναυπλιέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Nαυπλιέων, κατά την 24η /20-10-2020 τακτική συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος , το οποίο έλαβε αρ. απόφασης 169/ 2020:

Ψήφισμα

«Μετά την έκδοση της με αρ. 03/ 20-03-2019 πράξης της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος (Π.Ε.Χ.ΩΠ ) της Π.Ε. Αργολίδας περί απόρριψης αιτήματος της βιομηχανικής εταιρείας με την επωνυμία «Ελαιουργίαι Αργοναυπλίας ΑΦ.Κουφάκη ΑΒΕ» με θέμα την εγκατάσταση μονάδας ξήρανσης νωπού ελαιοπηρύνα -παραγωγής πυρηνελαίου σε ακίνητο εντός των ορίων του Δήμου μας και ενόψει συζήτησης της αίτησης της ως άνω εταιρείας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της αρ. 03/20-03-2019 εκδοθείσας απόφασης της Π.Ε.Χ.ΩΠ της ΠΕ Αργολίδας

Εκδίδεται το παρόν ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο :

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την έντονη αντίθεσή του τόσο στην συνεχή οχλούσα για την πόλη του Ναυπλίου λειτουργία των πυρηνελαιουργείων που βρίσκονται στην παρ. οδό Ν.Κίου -Ναυπλίου όσο και στη μετεγκατάσταση ή εγκατάσταση αντίστοιχης μονάδας σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Ναυπλιέων, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού περί χωροθέτησης της λειτουργίας τέτοιων μονάδων.

Συγκεκριμένα η μέχρι τώρα λειτουργία του εν λόγω πυρηνελαιουργείου κρίνεται απαράδεκτη, δημιουργεί τεράστια όχληση και όχι μόνο δεν θέλουμε να μετακινηθεί αλλά και να εξορθολογιστεί η λειτουργία του σε χωροθετημένη περιοχή. Το Δημ. Συμβούλιο στέκεται αλληλέγγυο στους εργαζομένους και ενδιαφέρεται όχι μόνο για την διατήρηση των θέσεων εργασίας τους αλλά και για την επαύξησή τους. Η διατήρηση των θέσεων εργασίας όμως δεν πρέπει να προκρίνεται και να δημιουργεί ηθικά διλήμματα στην περίπτωση εξέτασης μιας οχλούσας χρήσης και δραστηριότητας.

Να κοινοποιηθεί το παρόν στις ελεγκτικές αρχές , στους Βουλευτές του Νόμου Αργολίδας και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον Τύπο».

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων

του Δημ. Συμβουλίου Κωστούρος Ι. Δημήτριος

Επίσης μετά από εισήγηση του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου προς την Οικονομική Επιτροπή για έγκριση άσκησης παρέμβασης του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ της αρ.πρ. 3/20-03-2019 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Π.Ε.Χ.ΩΠ) της Π.Ε Αργολίδας, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε και αποφάσισε:

Απόφαση

«Εγκρίνει την άσκηση παρέμβασης του Δήμου Ναυπλιέων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ του κύρους της με αρ. 3/20-03-2019 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) της Π.Ε. Αργολίδας κατά την εκδίκαση της αίτησης της βιομηχανικής εταιρείας με την επωνυμία «Ελαιουργίαι Αργοναυπλίας ΑΦ.Κουφάκη ΑΒΕ» για ακύρωση της εν λόγω απόφασης.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 227 / 2020»