Τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2020

ΜΕΣΣΗΝΙΑ. Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 2,9% σηµείωσε το εννεάµηνο η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. αγγίζοντας τα 556 εκ. ευρώ, ενώ σε ενοποιηµένη βάση η αύξηση ανήλθε σε 8,2% φτάνοντας τα 831 εκ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων για το ίδιο διάστηµα ανήλθαν σε 43.5 εκ. ευρώ και σε επίπεδο οµίλου σε 45,5 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση 10,6%, λόγω, κυρίως, συναλλαγµατικών διαφορών, ως αποτέλεσµα της διολίσθησης του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Η Εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τα διαθέσιµά της, τα οποία ξεπέρασαν τα 449 εκ. ευρώ στο τέλος του Σεπτεµβρίου. Τόσο στην εγχώρια, όσο και στις περισσότερες ώριµες αγορές του εξωτερικού, η Εταιρεία σηµείωσε αύξηση του µεριδίου αγοράς των σηµάτων της, ενώ στην κατηγορία του καπνού για στριφτό τσιγάρο η αύξηση του όγκου ξεπέρασε το 10%.

Εκτίµηση της ΚΑΡΕΛΙΑ είναι ότι φέτος, για πρώτη φορά, οι πωλήσεις καπνού θα ξεπεράσουν το όριο του ενός εκατοµµυρίου κιλών σε ετήσια βάση. Ήδη, στα πλαίσια ευρύτερου επενδυτικού προγράµµατος, ολοκληρώθηκε πρόσφατα επένδυση σε πρόσθετη γραµµή συσκευασίας καπνού για στριφτό τσιγάρο, ύψους 3 εκ. ευρώ, ώστε η Εταιρεία να συνεχίσει να καλύπτει την διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση.

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, κ. Ανδρέας Καρέλιας, σηµειώνει ότι «τα οικονοµικά αποτελέσµατα του πρώτου εννεαµήνου αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες ∆ιοίκησης και εργαζοµένων, ιδιαίτερα κάτω από το βάρος των πρωτόγνωρων συνθηκών που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε».

Σχετικά µε τις επιπτώσεις της πανδηµίας Covid 19, η Εταιρεία επισηµαίνει την δραµατική µείωση της ταξιδιωτικής κίνησης διεθνώς και τη συρρίκνωση των πωλήσεων µέσω καταστηµάτων Duty Free, τοµέα της αγοράς όπου η Εταιρεία είναι ιδιαίτερα επιτυχηµένη. Υπενθυµίζεται ότι στις αρχές Σεπτεµβρίου ολοκληρώθηκε η σηµαντική δωρεά της ΚΑΡΕΛΙΑ προς το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, αποτελούµενη από 50 κλίνες Μ.Ε.Θ. µε πλήρη εξοπλισµό.