ΣΠΑΡΤΗ. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την υπ’ αρ. πρωτ. 219994/24-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ19ΟΡ1Φ-1ΟΧ) απόφασή της, ακύρωσε την υπ’ αρ. 343/3-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΓ66Ω1Ν-13Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης, βάσει της οποίας κατέστη εκτελεστή η υπ’ αρ. 107/29-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ19ΟΡ1Φ-1ΟΧ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ, με την οποία είχε εγκριθεί η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ. Κατά της προαναφερόμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 40 Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτης είχαν καταθέσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου την υπ’ αρ. πρωτ. 213096/25-11-2020 προσφυγή, αιτούμενοι την ακύρωσή της.

Οι Προσφεύγουσες/οντες Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτης