Από την κρατική ενίσχυση de minimis 2021 θα αποζημιωθούν οι καστανοπαραγωγοί για τις απωλειες του 2020, σύμφωνα με απάντηση Βορίδη σε ερώτηση βουλευτών της Ελληνικής Λύσης

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Τη δέσμευση τού μέχρι πρότινος υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βορίδη, ότι αναφορικά με το παραγωγικό έτος 2020 θα γίνουν προσπάθειες να αποζημιωθούν οι καστανοπαραγωγοί για την απώλεια της παραγωγής τους μέσω κρατικής ενίσχυσης de minimis του 2021, προκάλεσε η ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η Ελληνική Λύση, σχετικά με την αναδιάρθρωση της καστανοκαλλιέργειας του Πάρνωνα σε Αρκαδία και Λακωνία.

Αφορμή για την κατάθεση της Ερώτησης στη Βουλή από τους κ.κ. Κυριάκο Βελόπουλο και Απόστολο Αβδελά ήταν η επιστολή της Τοπικής Κοινότητας Καστανίτσας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέσω της οποίας αναδεικνύεται το ζήτημα του τοπικού καστανεώνα, καθώς, και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Καστανίτσας, των οποίων η καστανοπαραγωγή θεωρείται κύρια πηγή εσόδων.

Αναλυτικά, η Ερώτηση από την Ελληνική Λύση, έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με επιστολή της Τοπικής Κοινότητας Καστανίτσας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, αρ. πρωτοκόλλου 25/2020-16/9/2020: (βλ.“Ηίίρ8://οάη.&μΓθΐνρο8.μΓ/8ίί68/ά6ί>&υ1ί/ίΐ168/ίη1ίη6- Γί1θ8/ρΓον1ίωωα1α-^α81αηοοηα.ρό1»), αναδεικνύεται το ζήτημα του τοπικού καστανεώνα, καθώς, και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Καστανίτσας, των οποίων η καστανοπαραγωγή θεωρείται κύρια πηγή εσόδων. Όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω επιστολή, εκτός από τα προβλήματα των ασθενειών (Ελκος και Σφήκα), αναφέρεται η μεγάλη ηλικία των δέντρων και ζητείται η ένταξη των καλλιεργειών τους σε πιλοτικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της καστανοκαλλιέργειας στον Πάρνωνα, μέσω ΕΣΠΑ. Στην ίδια επιστολή, γίνεται αναφορά σε σχετική προμελέτη συγκεκριμένου κόστους, το οποίο κρίνεται, αφενός, ότι θα αποσβεστεί σε βάθος χρόνου μιας επταετίας, επιτυγχάνοντας την αύξηση της παραγωγής, και αφετέρου, ότι θα αποτρέψει την εξαφάνιση των καστανεώνων. Η ανάγκη παρέμβασης της Πολιτείας έγκειται σε όλα τα στάδια της αναδιάρθρωσης της καστανοκαλλιέργειας, δηλαδή:

1) στην κοπή, απομάκρυνση και αντικατάσταση όλων των νεκρών, προσβεβλημένων και υπέργηρων καστανόδεντρων με δενδρύλλια από φυτώρια, που θα προέλθουν από ελεγμένες, ανθεκτικές σε ασθένειες ποικιλίες,

2) στην τυποποίηση, εμπορία, μεταποίηση με θέσπιση προδιαγραφών ταξινόμησης του προϊόντος, και

3) στην απογραφή, μελέτη και αξιολόγηση υπαρχουσών ποικιλιών καστανιάς και δημιουργίας επιχορηγούμενων ελεγχόμενων φυτωρίων για παραγωγή νέων καστανόδεντρων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε να εντάξετε σε Προγράμματα Γεωργικής Ανάπτυξης (ευρωπαϊκά ή εθνικά) την καστανοκαλλιέργεια, προκειμένου αυτή να αναδιαρθρωθεί και να αναδιοργανωθεί, με στόχο την αναβάθμιση και ανάδειξη του σχετικού προϊόντος σε όλα τα επίπεδα;

2. Πόσοι είναι οι δηλωμένοι καστανοπαραγωγοί της χώρας, που έχουν ως μοναδική πηγή εσόδων την καστανοπαραγωγή;»

Στην απάντηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σημειώνεται:

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των ασθενειών στις καστανοκαλλιέργεις, στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας έχουν πραγματοποιηθεί εξαπολύσεις του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 τόσο από προγράμματα του ΥΠΑΑΤ όσο και από προγράμματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σχετικά με τη μειωμένη παραγωγή που παρατηρήθηκε στις καστανοκαλλιέργειες εσοδείας 2019 διαφόρων περιοχών της χώρας εξαιτίας ασθενειών και μικροκαρπίας, οι ζημιές από μικροκαρπία καθώς και από ασθένειες δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. και, ως εκ τούτου, δεν αποζημιώνονται, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του Οργανισμού, ο οποίος εκδόθηκε σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α' 160)

Για να ενταχθούν οι ζημιές από μειωμένη παραγωγή (εξαιτίας ασθενειών και μικροκαρπίας) σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει, εκτός των άλλων, η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νομού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών και η ζημιά να είναι αποτέλεσμα μίας δυσμενούς καιρικής συνθήκης και όχι συνδυασμού πολλών.

Θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ Υπουργείου και Ινστιτούτων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρευνες που θα οδηγήσουν σε συμπεράσματα για τον περιορισμό διάδοσης και αντιμετώπισης των ασθενειών

Ο κ. Μάκης Βορίδης, δεσμεύτηκε ότι για τη φετινή χρονιά θα γίνουν προσπάθειες να αποζημιωθούν οι παραγωγοί για την απώλεια της παραγωγής μέσω κρατικής ενίσχυσης de minimis του 2021

Αναλυτικά η απάντηση του υπουργείου:

«Στον τομέα των οπωροκηπευτικών η δραστηριοποίηση των παραγωγών μέσα από τις συλλογικές δομές (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις), σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητη, καθώς με τη συγκρότηση ισχυρών συλλογικών δομών και τη σωστή λειτουργία τους μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η διαχείριση των προβλημάτων εμπορίας της παραγωγής, η διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών-μελών τους, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Οι Οργανώσεις Παραγωγών δημιουργούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και ασχολούνται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία των οπωροκηπευτικών των μελών τους. Είναι για αυτό σκόπιμη η δραστηριοποίηση όλων των παραγωγών μέσα από αυτές, διότι μέσω των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων μπορούν να υλοποιήσουν δράσεις που περιλαμβάνονται στους παρακάτω στόχους:

• αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους με στόχο την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων τους,

• μείωση του κόστους παραγωγής,

• προώθηση των προϊόντων τους,

• προστασία του περιβάλλοντος (ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι και 60% από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

• μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (απόσυρση από την αγορά - δωρεάν διανομή- ενίσχυση σε ποσοστό 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του κοινοτικού πλαισίου).

Συγκεκριμένα, ως προς το θέμα της αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας της καστανιάς, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το υλικό προς φύτευση των ποικιλιών που θα επιλεγεί, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας του πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας.

Πληροφοριακά, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ 2020, η καλλιέργεια καστανιάς στη χώρα μας καλύπτει έκταση 8.994,3 εκταρίων (παραγωγικές: 6.059,86 εκτάρια, μη παραγωγικές: 2.934,48 εκτάρια). Συγκεκριμένα, για τις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Αρκαδίας και Λακωνίας, σημειώνεται ότι:

• στην ΠΕ Αρκαδίας η καλλιέργεια καστανιάς καλύπτει 997,19 εκτάρια

(παραγωγικές: 593,87 εκτάρια, μη παραγωγικές: 403,32 εκτάρια) και

• στην ΠΕ Λακωνίας η καλλιέργεια καστανιάς καλύπτει 313,08 εκτάρια

(παραγωγικές: 195,97 εκτάρια, μη παραγωγικές: 117,11 εκτάρια).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Στατιστικής και Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το έτος 2019:

• η παραγωγή σε κάστανα στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ανέρχεται σε 5.600 τόνους και

• η παραγωγή σε κάστανα στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανέρχεται σε 1.077 τόνους,

ενώ η συνολική παραγωγή σε επίπεδο χώρας είναι 28.978 τόνοι

Σχετικά με τη μειωμένη παραγωγή που παρατηρήθηκε στις καστανοκαλλιέργειες εσοδείας 2019 διαφόρων περιοχών της χώρας εξαιτίας ασθενειών και μικροκαρπίας, σημειώνεται ότι οι ζημιές από μικροκαρπία καθώς και από ασθένειες δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. και, ως εκ τούτου, δεν αποζημιώνονται, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του Οργανισμού, ο οποίος εκδόθηκε σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α' 160). Επίσης, για να ενταχθούν οι ζημιές από μειωμένη παραγωγή (εξαιτίας ασθενειών και μικροκαρπίας) σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει, εκτός των άλλων, η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νομού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών και η ζημιά να είναι αποτέλεσμα μίας δυσμενούς καιρικής συνθήκης και όχι συνδυασμού πολλών.

Προκειμένου να εξευρεθεί βιώσιμη πρακτική για την ανάπτυξη και επέκταση της καστανοκαλλιέργειας, καθώς και να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης των καστανοπαραγωγών σε ειδικό καθεστώς οικονομικής ενίσχυσης, ώστε να ισοσκελίσουν τις απώλειες στο αγροτικό τους εισόδημα λόγω της ασθένειας που έπληξε τις φυτείες τους, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη στις 10.11.2020, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α., εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, καθώς και εξειδικευμένα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Γ. Στρατάκος). Άπαντες οι συμμετέχοντες προσήλθαν στην τηλεδιάσκεψη με καθαρά τεχνοκρατικές και τεκμηριωμένες προτάσεις, αλλά και με συναίσθηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει στους παραγωγούς κάστανου των Περιφερειών της χώρας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, τονίστηκε ότι η παραγωγή κάστανου αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα για τον ορεινό όγκο περιοχών της χώρας μας, καθώς και την κυριότερη πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της και συζητήθηκε η δυνατότητα να αποζημιωθούν οι παραγωγοί για τη φετινή απώλεια της παραγωγής. Επιπλέον, ως μακροπρόθεσμη λύση, επισημάνθηκαν οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για τη διάσωση, τον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας και την ανανέωση των γηρασμένων καστανοτεμαχίων, καθώς σε αρκετούς οικισμούς υπάρχουν πολλά υπέργηρα δέντρα. Περαιτέρω, αναφέρθηκε ότι θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ Υπουργείου και Ινστιτούτων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρευνες που θα οδηγήσουν σε συμπεράσματα για τον περιορισμό διάδοσης και αντιμετώπισης των ασθενειών.

Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στη συγκράτηση του πληθυσμού στους ορεινούς οικισμούς και στην ανάπτυξη αυτών, καθώς και στην προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών κυρίως κατά την εποχή της συγκομιδής.

Τόσο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. δεσμεύτηκαν για εξεύρεση άμεσα βιώσιμης λύσης, μέσω της αξιοποίησης κάθε πόρου, ανθρώπινου και μη, ώστε η συγκεκριμένη καλλιέργεια να συνεχίσει να αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάκαμψης και ανάπτυξης της υπαίθρου, καθώς και προόδου της Περιφέρειας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, δεσμεύτηκε ότι για τη φετινή χρονιά θα γίνουν προσπάθειες να αποζημιωθούν οι παραγωγοί για την απώλεια της παραγωγής μέσω κρατικής ενίσχυσης de minimis του 2021».

Ειδήσεις σήμερα:

Σοκ! Ο κορονοϊός «κτύπησε» στην καρδιά το Νοσοκομείο Σπάρτης!

Άγρια σκυλιά κατασπάραξαν τον φύλακα στην Ηλεία!

Καραντίνα στην Κορώνη για την κόρη του πλουσιότερου Έλληνα στον κόσμο!

Περιπολικό που πήγαινε σε κλοπή «τράκαρε» σε φανάρι

Πελοπόννησος: Aγορές και ενοίκια ακινήτων! Ποιοι νομοί αντέχουν και ποιοι καταρρέουν!

Σε κρίσιμη κατάσταση ο Λεωνίδας Γρηγοράκος

Πυρκαγιά καταστρέφει διόροφο σπίτι στο Βραχάτι Κορινθίας (video)