ΠΑΤΡΑ. Με 24 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων ΠΑΤΡΑ. Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, την Τρίτη 9/2/21και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1) α) Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Πατρέων, β) Κατάρτιση Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2021 Δήμου Πατρέων (ΟΠΔ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

2) Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων» (εισηγήτρια: Κ. Γεροπαναγιώτη – Πρόεδρος Δ.Σ Πολιτιστικού Οργανισμού).

3) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. Α1460/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

4) Έγκριση της ήδη κατατεθείσας αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικών τμημάτων και των επικειμένων τους δυνάμει της αριθ. 3/2009 πράξης αναλογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

5) 1) Έγκριση: α) της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, της αριθ.47/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και γ) του από 30/12/2020 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, για την «Κατεπείγουσα υπηρεσίας απολύμανσης κτιρίων συγκροτήματος Λαδόπουλου του Δήμου Πατρέων για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊούcovid-19», με συνολικό ποσό ανάθεσης 6.045,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), 2) Ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας και 3 Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

6) Έγκριση του 4ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού περί Παράτασης Ισχύος προσφορών του έργου «Kατασκευή – Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων» με Α/Α 88844 (ΕΣΗΔΗΣ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

7) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 86244/17-12-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΒΟΧ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνολικής δαπάνης 68.386,00 € (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%), που αφορά στην: «1. Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή & συντήρηση κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Πατρέων και 2. Την Υπηρεσία συντήρησης & διαχείρισης του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων (ΣΚΠ) του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

8) Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής, με παρατηρήσεις για το τμήμα Δ΄ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ» της Προμήθειας Εξοπλισμού Χώρων Παλαιών Σφαγείων του έργου με ακρωνύμιο SPARC, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 06/2020 Μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

9) Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

10) Εξειδίκευση πίστωσης για την «Κατεπείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση γκισέ για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)

11) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν σε ταχυδρομικά τέλη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

12) Συγκρότηση επιτροπών (Γνωμοδοτικό Όργανο και Επιτροπή Ενστάσεων) της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και του ΣΥΔΙΣΑ, για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)

13) Συγκρότηση επιτροπών (Γνωμοδοτικό Όργανο και Επιτροπή Ενστάσεων) της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών για το έτος 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

14) Διαγραφή οφειλής (Ανδριοσόπουλος Ανδρέας) – Βεβαίωση οφειλής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

15) Διαγραφή οφειλής (Γουρδούπης Παναγιώτης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

16) Διαγραφή οφειλής (Κακκαβα Ελένη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

17) Διαγραφή οφειλής (Κουτσούκος Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

18) Διαγραφή οφειλής (Μάντζαρη Άννα) – Βεβαίωση οφειλής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

19) Διαγραφή οφειλής (Μοντσενίγος Σπύρος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

20) Διαγραφή οφειλής (Νταβλούρου Ουρανία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

21) Διαγραφή οφειλής (Παπαβασιλείου Γεωργία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

22) Διαγραφή οφειλής (Παπακανέλλος Βασίλειος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

23) Διαγραφή οφειλής (Χαλούλος Παναγιώτης) – Βεβαίωση οφειλής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

24) 1) Έγκριση του από 02/02/2021 πρακτικού του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Πολεοδομικού, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης, 2) Έγκριση Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ.44270/28-09-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., συνολικής δαπάνης 24.118,00 € (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%), που αφορά την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την σύνταξη φακέλου χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα Πατρών (Μαρίνα), κ.λ.π» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).