ΣΠΑΡΤΗ. Με τηλεδιάσκεψη, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ΖΟΟΜ, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης, την Τρίτη, 23/3 στις 19:00.

Την Επιτροπή θα απασχολήσουν τα εξής θέματα:

1. «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.», για την πράξη «Ωρίμανση και υλοποίηση του έργου: ‘‘Αστική Αναζωογόνηση της πόλης της Σπάρτης’’» για ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών».

2. « Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σπάρτης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης: «Αστική Αναζωογόνηση της πόλης της Σπάρτης», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ06 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών».

3. «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σπάρτης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης: “Γωνιές Ανακύκλωσης Δήμου Σπάρτης”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών».

4. «Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για προμήθειες , στα πλαίσια υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Σπάρτης στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”».

5.«Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας “ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Γ.Ε.Τ”».

6. «Αποδοχή δωρεάς εποχιακών και πολυετών φυτών ».


7. «Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: ”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ” ».


8. «Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 2016» .

9. «Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου, AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΑΣ 2017».

10. «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 ».

11. «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για ενίσχυση κωδικών αποδοχών καθαριστριών σχολικών μονάδων».

12. «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 αναφορικά με δαπάνες πολιτικής προστασίας».

13. «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για ΚΑΕ Δ/νσης Προγραμματισμού».

14. «Εξειδίκευση πίστωσης ποσού ευρώ 8.680,00 εκ των 30.000 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6431.001 με τίτλο: “Διαφήμιση σε τηλεοπτικούς σταθμούς , περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς, ιστοσελίδες κ.α” για την προβολή του Δήμου Σπάρτης στην ταξιδιωτική εκπομπή ΕΙΚΟΝΕΣ του τηλεοπτικού σταθμού ΟPEN TV».

15. «Εξειδίκευση πίστωσης ποσού ευρώ 3.720,00 εκ των 30.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6431.001 με τίτλο “Διαφήμιση σε τηλεοπτικούς σταθμούς , περιοδικά, εφημερίδες, τουριστικούς οδηγούς, ιστοσελίδες κ.α” για την προβολή του Δήμου στην ιστοσελίδα Τhecaller.gr. ».

16. «Παράταση σύμβασης Δήμου – ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ για “Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς”».

17. «Περί ασκήσεως αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου (περιπτέρου) και εξουσιοδότησης της Νομικής Συμβούλου του Δήμου Σπάρτης να καταθέσει την σχετική αίτηση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου».

18. «Αδυναμία παραχώρησης υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο ΝΠ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

19. «Αδυναμία παραχώρησης υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο ΝΠ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Περαιτέρω, η Οικονομική –Διαχειριστικής Επιτροπή, θα εξετάσει τα θέματα:

  • «Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος Παναγιώτη Γραμματικάκη Τοπικής Κοινότητας Μαγούλας».
  • «Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2020 κληροδοτήματος Παναγιώτη Μοσχοβίτη Τοπικής Κοινότητας Λογγάστρας».
  • «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Μοσχοβίτη».