ΛΑΚΩΝΙΑ. Όπως γνωστοποίησε η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λακωνίας, μειώνονται τα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (Α.Ο.Υ.) chlorpropham στην πατάτα από 10 ppm και ορίζονται προσωρινά 0,4ppm.

Oι εγκρίσεις σκευασμάτων chlorpropham ανακλήθηκαν σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/989 και η χρήση αποθεμάτων από τους χρήστες επιτρεπόταν μέχρι τις 8/10/2020.

Ωστόσο, δεδομένα παρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο έδειξαν ότι μπορεί να υπάρχει μόλυνση (cross contamination) των πατατών σε επίπεδο υψηλότερο του 0,01 mg/kg όταν αυτές αποθηκεύονται σε εγκαταστάσεις με ιστορικό χρήσης chlorpropham.

Σύμφωνα με τον κανονισμό οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θα πρέπει να αναπτύξουν νέα μεθοδολογία καθαρισμού για να περιοριστεί η μόλυνση των πατατών που δεν έχουν υποστεί μεταχείριση με την ουσία αυτή.

Tο προσωρινό ΑΟY θα επανεξεταστεί με βάση τα δεδομένα παρακολούθησης που θα υποβληθούν στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και στη συνέχεια έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε επόμενου έτους.

Τις υφιστάμενες πρακτικές καθαρισμού μπορείτε να τις βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

http://eagri.cz/public/web/file/654978/b._2020_04_06_Annex_1_Guidelines_cleaning_PVC.pdf και

https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Potato%20knowledge%20library/2020-04-03%20PVC%20Annex%203%20Grower%20selfchecklist%20two%20side%20A4.pdf

Με βάση τα ανωτέρω απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αποθήκευση προϊόντων σε εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει ιστορικό χρήσης chlorpropham.