ΜΟΛΑΟΙ. Όπως γνωστοποιήθηκε, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη, απόφοιτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλ. από 1/9/2019 έως 31/12/2023.

Περιγραφή θέσης

Ο Ειδικός Συνεργάτης θα επικουρεί τον Δήμαρχο σε θέματα που άπτονται της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

Τι προσόντα απαιτούνται:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 • Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 ( άρθρα 11- 17 ).

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

 • Να είναι κάτοχοι οποιουδήποτε απολυτήριου τίτλου (τίτλου σπουδών) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Να έχουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143) «1. (…) εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 (…) ήτοι «γ. (…) ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (…) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης (…)».
 • Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

1) Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

2)Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Έτσι, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος/η να υποβάλλει είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση bkolliakou@monemvasia.gr , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Δήμος Μονεμβασίας, Μολάοι Λακωνίας, Τ.Κ. 23052, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ. Κολλιάκου Παναγιώτας εντός ημερολογιακού πενθημέρου, από την Πέμπτη 15/4/2021 έως την Δευτέρα 19/4/2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Συμμετοχής
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο Απολυτήριου τίτλου (τίτλου σπουδών) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους)
 • Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αναφέρονται παραπάνω

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007).

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Γνωστοποίηση Πλήρωσης Θέσης https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/eidikos_synergatis_2021-04_gnostopoiisi.pdf

Υπόδειγμα Αίτησης https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/eidikos_synergatis_2021-04_ypodigma_aitisis.rtf

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/eidikos_synergatis_2021-04_ypodhgma_dilosis.rtf

[Δείτε στο notospress.gr καθημερινά όλες τις ειδήσεις για τη Λακωνία στην ενότητα «Συμβαίνει στο νησί του Πέλοπα»]