ΜΟΛΑΟΙ. Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, προκηρύσσει ο Δήμαρχος Μονεμβάσιας Ηρακλής Τριχείλης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου, «Επισκευές και Διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας Δ.Ε. Μονεμβασίας».

Προϋπολογισμός έργου 98.500€ (με το Φ.Π.Α.).

Λεπτομέρειες:

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Μολάοι

Ταχ.Κωδ.: 23052

Τηλ.:2732360578

E-mail: m.mazaraki@monemvasia.gr

Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και της μελέτης από το γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ.

Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Προθεσμία εκτέλεσης έργου

12 μήνες

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή)

Παραλαβή προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 29/04/2021 ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 15:00.

Η ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 06/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι μηνών.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών

Ελληνική

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ.

Εγγυητική συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί των δημοπρατούμενων εργασιών της μελέτης, δηλαδή το ποσό των 1.589 €.

Προκήρυξη https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-06_episkeves_dimotiko_aggelonas-prokiriksi.pdf

Διακήρυξη https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-06_episkeves_dimotiko_aggelonas-diakiriksi.pdf

Τεχνική Περιγραφή https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-06_episkeves_dimotiko_aggelonas-texniki_perigrafi.pdf

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Τομές https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-06_episkeves_dimotiko_aggelonas-arxitektoniki-meleti_tomes_A5.pdf

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Όψεις https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-06_episkeves_dimotiko_aggelonas-arxitektoniki-meleti_notiodytiki-_kai-_voreiodytiki-opsi_A3.pdf

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Κάτοψη Ισογείου https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-06_episkeves_dimotiko_aggelonas-arxitektoniki-meleti_katopsi-isogeiou_A1.pdf

Προϋπολογισμός https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-06_episkeves_dimotiko_aggelonas-proipologismos_meletis.pdf

Τιμολόγιο Μελέτης https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-06_episkeves_dimotiko_aggelonas-timologio_meletis.pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης https://monemvasia.gov.gr/wp-content/uploads/2021/04/prokiriksi_2021-05-06_episkeves_dimotiko_aggelonas-teyd.doc

[Δείτε στο notospress.gr καθημερινά όλες τις ειδήσεις για τη Λακωνία στην ενότητα «Συμβαίνει στο νησί του Πέλοπα»]