ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα έγκρισης ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδηµία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Πελοπόννησος 2014-2020», μετά από Ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δείτε τους πίνακες εδώ