ΣΚΑΛΑ. Ο Δήμαρχος Ευρώτα κ. Δήμος Βέρδος αποφάσισε την,

«…προσωρινή διακοπής κυκλοφορίας στην Δημοτική Οδό Άγ. Ιωάννης – Γλυκόβρηση και τον προσωρινό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων επί της οδού για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017» σύμφωνα με την 16/2021 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών».

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύει για χρονικό διάστημα 1 μήνα που θα εκκινεί την Τρίτη 17-08-2021.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το λοιπό οδικό δίκτυο, Δημοτικό και Επαρχιακό.

Όπως αναφέρθηκε, λήφθηκαν υπ’ όψιν :

  • Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  • Οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ-57 Α/23-3-1999): «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
  • Οι διατάξεις του άρθρου 82 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
  • Το αριθ. πρωτ. οικ.7340/30-06-2020 εργολαβικό συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017»
  • Η 16/2021 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Η 60/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ευρώτα