ΛΑΚΩΝΙΑ. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας κ. Αμυράς απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με τον υπερπληθυσμό των αγριόχοιρων. Απαντά στους βουλευτές Ελευθέριο Αβραμάκη, Σταύρο Αραχωβίτη, Σωκράτη Φάμελλο, Κωνσταντίνο Χήτα ότι τo πρόβλημα του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων, στο σύνολο της Χώρας, είναι γνωστό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και για το λόγο αυτό το Υπουργείο, συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις περιφερειακές Δασικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, έχει λάβει μία σειρά από μέτρα. Μέτρα με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και τη μη εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Χώρα.

όπως αναφέρει ο υφυπουργός «επιτρέπεται η θήρα των αγριόχοιρων όλο το έτος στο πλαίσιο του «Προγράμματος επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στους αγριόχοιρους - Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους». Το συγκεκριμένο μέτρο λήφθηκε κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών ρυθμίσεων, δεδομένου ότι παρά τα διαχειριστικά μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί σε όλη τη Χώρα, όπως η αυξημένη κάρπωση των αγριόχοιρων κατά την κυνηγετική περίοδο, δεν μειώθηκε δραστικά ο πληθυσμός των αγριόχοιρων ούτε και οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή.

Προβλέπεται η συγκρότηση σε μόνιμη βάση από τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες συνεργείων δίωξης στο πλαίσιο του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα μετά από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η λειτουργία Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου.

Αναπτύσσονται προγράμματα ελέγχου – μείωσης του πληθυσμού αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, με στόχευση κυρίως τη μείωση του πληθυσμού των ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών σε περιοχές της χώρας, όπου η ανάγκη αυτή τεκμηριώνεται.

Η υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων διενεργείται α) με τη συγκρότηση σε μόνιμη βάση από τις δασικές Υπηρεσίες συνεργείων δίωξης, και με την έγκριση αιτημάτων που υποβάλλονται από ομάδες κυνηγών και αφορούν στη θήρευση αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών, κατά παρέκκλιση της Ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφασης Θήρας και το συντονισμό τους από τις αρμόδιες δασικές και κτηνιατρικές αρχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η συγκρότηση των Συνεργείων δίωξης ή των Ομάδων κυνηγών, υλοποιείται αμιγώς από τους λειτουργούντες στην περιοχή κυνηγετικούς συλλόγους, οι οποίοι αναλαμβάνουν οργανωμένα και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τη διενέργεια του προγραμματισμού (ελεγχόμενη θήρα) σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών Δασικών και Κτηνιατρικών Αρχών.

Για την αποτελεσματική λειτουργία του σχεδιασμού και το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων συγκροτείται και λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο, το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο που αποτελείται από εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

  1. Είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος πρόληψης και ελέγχου της ΑΠΧ στον αντίστοιχο τομέα δράσης των Φορέων που εκπροσωπούνται στο Όργανο αυτό και δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για την υλοποίηση του προγράμματος μείωσης του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών.
  2. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και εισηγείται αρμοδίως την αναπροσαρμογή του σχεδιασμού και την παροχή των αναγκαίων σχετικών οδηγιών και κατευθύνσεων στις υποκείμενες κατά τόπους εμπλεκόμενες περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες (Δασαρχεία και Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων), Διευθύνσεις Κτηνιατρικής και ΔΑΟΚ και στους κυνηγετικούς συλλόγους, για την συστηματική και αποτελεσματική λειτουργία των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, τον καθορισμό ειδικών στόχων και τη ρύθμιση προτεραιοτήτων στη δράση τους, όπως και για την παροχή οδηγιών για τη λήψη επιπλέον μέτρων και δράσεων σύμφωνα με το Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσμού Αγριόχοιρου (Παράρτημα 1)».

Για την εφαρμογή των ανωτέρω το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έχει ήδη προχωρήσει στη «Συγκρότηση Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου για την εφαρμογή του προγράμματος επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στους αγριόχοιρους. Δέον να σημειωθεί η συγκρότηση από τις Δασικές Υπηρεσίες συνεργείων δίωξης σε μόνιμη βάση για τον έλεγχο - μείωση του πληθυσμού αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, με στόχευση κυρίως τη μείωση του πληθυσμού των ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών σε περιοχές της Χώρας στο πλαίσιο του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα.

Επιπλέον με εγκύκλιο του ΥΠΕΝ προς τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες δόθηκαν οδηγίες για την άμεση συνεργασία των Κυνηγετικών Οργανώσεων με τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, τα «Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα» των Περιφερειών και τις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) για την υλοποίηση του σχεδιασμού της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 147/21886/2021 (ΦΕΚ Β΄313) και την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων Συνεργείων και ομάδων κυνηγών, για την μείωση του πληθυσμού αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών στις περιοχές των Δασαρχείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο

«Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσμού του Αγριόχοιρου» (Παράρτημα 1 της ΚΥΑ) για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων τις οποίες προκαλεί ο υπερπληθυσμός τους στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα.

Επίσης, με άλλη εγκύκλιο του Υπουργείου επισημάνθηκε ότι η ανάγκη ρύθμισης του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτού στη Χώρα είναι επιβεβλημένη δεδομένων των προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται από τον υπερπληθυσμό τους, στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στην βιοποικιλότητα και για την άμεση συνεργασία των Δασικών Υπηρεσιών (Δ/νσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Δ/νσεων Δασών άνευ Δασαρχείων και Δασαρχείων) με τις τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΔΑΟΚ και Τμήματα Κτηνιατρικής Π.Ε), και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, προκειμένου να εφαρμοστούν άμεσα οι προβλέψεις της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, να συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν οι ομάδες κυνηγών για την μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και εκτός των περιόδων που καθορίζει η Ρυθμιστική Απόφαση θήρας, καθώς και σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται αυτή εκτός κυνηγότοπων (εντός Καταφυγίων Άγριας Ζωής, σε περιοχές που ισχύουν τοπικές Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις, σε περιαστικές περιοχές κ.α.) για την υλοποίηση του στόχου που τίθεται για την απομείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων.

Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει δώσει οδηγίες στις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες και τους λοιπούς φορείς για την αντιμετώπιση του περισσότερο σύνθετου προβλήματος της διέλευσης ή παραμονής αγριόχοιρων σε κατοικημένες περιοχές και πλησίον του οδικού δικτύου».

Ο κ Αμυράς διευκρινίζει ότι το θέμα αυτό εξ αντικειμένου άπτεται και των αρμοδιοτήτων λοιπών φορέων, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, οπότε για τον αποτελεσματικό χειρισμό του είναι απαραίτητη η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των Δασικών Υπηρεσιών με τις οικείες Περιφέρειες, τους Ο.Τ.Α, την Ελληνική Αστυνομία και τις λοιπές κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες / Φορείς, και εκεί όπου παρατηρούνται συχνές εμφανίσεις αγριόχοιρων μέσα στις πόλεις θα πρέπει να ζητείται η συνδρομή τους, ώστε οι προβλεπόμενες ενέργειες να γίνουν με απόλυτη ασφάλεια για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων.

Αναφορικά με το πρόβλημα της αποζημίωσης των αγροτών για τις προκαλούμενες ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο λόγω της παρουσίας αγριόχοιρων, αναφέρει ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις