ΣΠΑΡΤΗ. Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, την Τετάρτη 10/5 (19:00), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου, στην Κεντρική Πλατεία Σπάρτης.

Θέματα

1ο: Ενημέρωση επί της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2021 στον Δήμο Σπάρτης (Ν.4795/2021)».

2ο: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης», αναδόχου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

Εισηγήτριες: Γεωργία Ζαχαράκη – Γεωργία Δεδεδήμου

3ο: Έγκριση επιχορηγήσεων Συλλόγων

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

4ο: Περί έγκρισης σχεδίου «Σύμβασης Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας» μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της Ε.Ε.Α.Α., για την οργάνωση των εργασιών διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και την λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης.

Εισηγήτρια: Δήμητρα Παπανικολάου

5ο: Προσθήκη ονομάτων στο μνημείο πεσόντων Τοπικής Κοινότητας Θεολόγου

Εισηγήτριες: Γεωργία Ζαχαράκη – Ελένη Δαράκη

6ο: Πρακτική άσκηση φοιτητή Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σπάρτης για χρονικό διάστημα έξι μηνών, αρχόμενης από 01-06-2023

Εισηγητής: Παναγιώτης Τριτάκης

7ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ/νσης Διοικητικών και Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και όλων των Αυτοτελών Τμημάτων για το έτος 2023

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

8ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για το προσωπικό του Δήμου Σπάρτης”.

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

9ο: Συμπλήρωση της αριθ.120/24-04-2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2023»

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

10ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ»

Εισηγήτριες: Γεωργία Ζαχαράκη – Γεωργία Δεδεδήμου

11ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ 2021»

Εισηγήτριες: Γεωργία Ζαχαράκη – Γεωργία Δεδεδήμου

12ο: Περί κατανομής ποσού 88.836,54 (Β’ κατανομή 2023) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης

Εισηγήτρια: Ελένη Δαράκη

13ο: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο των εθνικών εκλογών στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους

Εισηγητής: Παναγιώτης Τριτάκης

14ο: Περί απαλλαγής ή μη των τελών κοινοχρήστων χώρων για καταστήματα που βρίσκονται στην οδό Κων.Παλαιολόγου (αίτηση Συλλόγου Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Σπάρτης)

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

15ο: Περί καταβολής και καθορισμού εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης»

Εισηγήτρια: Γεωργία Ζαχαράκη

16ο: Περί τροποποίησης όρων διακήρυξης, για μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

17ο: Περί τροποποίησης όρων διακήρυξης, για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. Δήμου Σπάρτης

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

18ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2023

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου