ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Το ΔΠΜΣ «Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά - ManTech» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών έως 31 Αυγούστου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το ΔΠΜΣ «Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά - ManTech» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) το οποίο αφορά τη διαχείριση, τη χρήση και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην Πολιτιστική Κληρονομιά (ΦΕΚ αρ. 226/13/7.12.2022 (Β΄830)). Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών τμημάτων ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών και ειδικοτήτων μηχανικών, πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Περιγραφή του Προγράμματος Σπουδών

 1. Το ΔΠΜΣ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους και συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023.
 2. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής εξέταση και στα οκτώ (8) μαθήματα του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας για τη συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS)
 3. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Η αποκλειστική γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα.

Χώροι και Υλικοτεχνική υποδομή

Οι αίθουσες διδασκαλίας και γραμματείας του ΔΠΜΣ, και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, καλύπτονται από τους υπάρχοντες χώρους και τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝΕΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα το Μυστρά (inevyp.uop.gr).

Τα συνεργαζόμενα Τμήματα παρέχουν πρόσβαση και στις ερευνητικές υποδομές τους στο πλαίσιο του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Δια ζώσης, στις εγκαταστάσεις κυριότητας του ΙΝΕΒΥΠ στον Μυστρά, τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο.

Υπάρχει η δυνατότητα για μέγιστο ποσοστό 40% εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε μια μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή ανά εξάμηνο.

Τέλη φοίτησης

Το πρόγραμμα αυτοχρηματοδοτείται με δίδακτρα που ορίζονται στο ποσό των δυο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) ευρώ ανά συμμετέχοντα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ – 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Για τις υποβολές επισκεφτείτε την σελίδα mantech.uop.gr

Καθηγητής Νικόλαος Ζαχαριάς - Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εάν υπάρχει)
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
 7. Μια πρόσφατη φωτογραφία (ενσωματωμένη στο σχετικό πλαίσιο της αίτησης)
 8. Τα ονόματα και email επικοινωνίας δυο φυσικών προσώπων που θα μπορούσαν να παρέχουν συστάσεις
 9. Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ https://www.asep.gr/guide/1E_2020/englishproof.html

Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται ο ακόλουθος αλγόριθμος: Ποιοτικά χαρακτηριστικά του βιογραφικού σημειώματος τα οποία αναφέρονται κύρια στην κατοχή και δεύτερου τίτλου σπουδών, την εργασιακή και ερευνητική εμπειρία (συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, δημοσιεύσεις, κλπ) με βαρύτητα 50%. Η επίδοση – ικανότητα του υποψηφίου όπως προκύπτει κατά την προφορική συνέντευξη, με βαρύτητα 30%. Ο βαθμός πτυχίου με βαρύτητα 20%. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός πτυχίων, η κρίση αναφέρεται στο πτυχίο με την μεγαλύτερη σχετικότητα ως προς το αντικείμενο σπουδών του ΔΠΜΣ.

Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων σε τρεις δόσεις, καταβλητέες στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Προβλέπεται η απαλλαγή από τα δίδακτρα σε επιτυχόντες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Φ. 4899/16.09.2022τ.Β’.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ

«Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά - ManTech», Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Ανατολικό Κέντρο, 24133 Καλαμάτα, τηλ. 2721065145, είτε σε έντυπη είτε, προτιμότερα, ηλεκτρονικά στο e-mail: mantech@uop.gr μέχρι τις 31 Aυγούστου 2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ημερομηνία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις