Νέα ΚΥΑ τροποποιεί το έως τώρα υφιστάμενο Πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης για 8500 μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 55 έως 67 ετών

ΕΛΛΑΔΑ. Το Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 55-67 ετών, τροποποιείται με νέα ΚΥΑ. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την με αριθμό 28011/635/9-7-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2855/Β΄/13.07.2020).

Ως εκ τούτου:

Σκοπός και αντικείμενο του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 8.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),

β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, και

γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα

Πλαίσιο ένταξης-Χρηματοδότηση

Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (ΚΑΕ 2493) και ανέρχεται συνολικά έως το ποσό των εκατό σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (149.980.000 €)

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα πλαίσια του προγράμματος, χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) (Κανονισμού). Ειδικότερα, σύμφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος µέλος σε µια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Οι δικαιούχοι (βλέπε παραπάνω α. NΠΔΔ) της περίπτωσης α της παρ.1 του Κεφαλαίου 4 της Δημόσιας Πρόσκλησης, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, καθότι χρηματοδοτούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας, οι οποίες δεν θεωρούνται οικονομικές.

Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι

α) κάθε είδους Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 55 έως 67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και να:

α) έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα) κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2,

β) έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ.

γ) είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Διάρκεια επιχορήγησης

Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια της επιχορήγησης/ προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12), ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του αρχικού 12μηνου απασχόλησης.

Ποσό επιχορήγησης

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ενταγμένους δικαιούχους, από την δημοσίευση της με αριθμ. 28011/635/9-7-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2855/Β΄/13.07.2020), εκτός των περιπτώσεων που υπάρξει υπέρβαση του ορίου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων του Καν.1407/2013. Σε αυτήν την περίπτωση θα συνεχιστεί η επιχορήγηση με βάση την αρχική εγκριτική απόφαση.

Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης τόσο για τους μισθωτούς όσο και τους ημερομισθίους, το ανώτερο, μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.

Για κάθε ηµέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ηµερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, µειώνεται κατά 1/25, όπως διαµορφώνεται κάθε φορά.

Στο µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος συµπεριλαµβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγµατικές µηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.