Γράφει ο Παναγιώτης Αλεξανδράκης*

Κατόπιν πολλαπλών ερωτημάτων, παρατίθεται απόσπασμα της σχετικής ΠΟΛ, για την απαλλαγή από φόρο εισοδήματος φορολογουμένων με αναπηρία, με την προσκόμιση βεβαίωσης του συνταξιοδοτικού φορέα ή απόφασης συνταξιοδότησης ή απόφασης παράτασης της σύνταξης, η οποία να βεβαιώνει πως ο εν λόγω φορολογούμενος με αναπηρία συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

Δυστυχώς οι αρμόδιες ΔΟΥ συχνά ταλαιπωρούν τους ανθρώπους με αναπηρία και δεν τους αποδίδουν την έκπτωση φόρου εισοδήματος που δικαιούνται, γιατί δυστυχώς αγνοούν την συγκεκριμένη ΠΟΛ. Τονίζεται πως πρέπει να αιτηθείτε τον επανυπολογισμό της σχετικής έκπτωσης και για τα προηγούμενα έτη.

ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: 353 Β/11.02.2019

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

5. i)

Σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), αρκεί να προσκομίζει βεβαίωση του συνταξιοδοτικού φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης ή απόφαση παράτασης της σύνταξης, από την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.

Όταν η σύνταξη αναπηρίας καθίσταται αυτοδίκαια οριστική (παρατείνεται για χρόνο αόριστο), για τους ασφαλισμένους όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν απαιτείται εκ νέου ιατρική εξέταση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή και για την απαλλαγή της από τον φόρο εισοδήματος απαιτείται:

α) απόφαση μονιμοποίησης της αναπηρικής σύνταξης (ή παράτασης επ’ αόριστο) από τον αρμόδιο συνταξιοδοτικό φορέα και

β) γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής Αναπηρίας όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τελούσε σε ισχύ κατά τη μονιμοποίηση της αναπηρικής σύνταξης, η οποία πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, είτε αυτή αφορά σε γνωμάτευση προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικής Επιτροπής, είτε γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. από 1/9/2011 και εξής (Γ23/312-30.12.2016 έγγραφο του Ι.Κ.Α.).

(*) Νομικός - Συντονιστής του Επιστημονικού forum «Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος»