ΕΛΛΑΔΑ. Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα για τη σύναψη εβδομήντα επτά (77) συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών (3) ετών εκάστη.


Αντικείμενο σύμβασης

Το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο της εργασίας τους, αφορά στην παρακολούθηση και διαχείριση των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν την λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των υποκαταστημάτων του Φορέα και συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Σύνταξη τευχών διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών/προμηθειών
  • Καταχώρηση των αναγκαίων εγγράφων στο ΚΗΜΔΗΣ
  • Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ των διαγωνισμών που γίνονται , με ηλεκτρονικό τρόπο
  • Παρακολούθηση πορείας διαδικασίας αναθέσεων.
  • Εκπαίδευση και υποστήριξη των υπαλλήλων των Κτηματολογικών Γραφείων που θα ασχολούνται με τις διαδικασίες ανάθεσης.
  • Συνεχής επικοινωνία με τα αντίστοιχα τμήματα των Κτηματολογικών Γραφείων
  • Διαχείριση σχετικών ερωτημάτων και θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου.


Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο, αποκλειστικά για μια από τις ακόλουθες κατηγορίες θέσεων, και για όσες θέσεις της κατηγορίας αυτής επιθυμούν, δηλώνοντας τη σειρά προτίμησης αυτών.α. I.1.1 και Ι.1.2β. Ι.2.1 και Ι.2.2γ. Ι.2.3, Ι.2.4, Ι.2.5 και Ι.2.6δ. Ι.2.7, Ι.2.8 και Ι.2.9ε. Ι.3.1, Ι.3.2 και Ι.3.3στ. Ι.4.1, Ι.4.2 και Ι.4.3ζ. Ι.5.1, Ι.5.2, Ι.5.3 και Ι.5.4η.Ι.6.1 και Ι.6.2

Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων της κατηγορίας με τη σειρά που αναγράφονται ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με περισσότερες της μιας προτιμήσεις, εφόσον δεν αποδεχθούν ρητά ή σιωπηρά τη θέση στην οποία επιλέγονται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών θεωρείται ότι παραιτούνται από όλες τις προτιμήσεις τους και ως εκ τούτου διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο της δεύτερης ενότητας και αν συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο της δεύτερης ενότητας και ούτω καθεξής.

Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων των θέσεων Ι.1.1. και Ι.1.2,εφόσον εξαντληθούν όλα τα κριτήρια της δεύτερης ενότητας κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, η σειρά μεταξύ τους καθορίζεται βάσει του κριτηρίου της τρίτης ενότητας.

Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η σειρά μετά τους καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Δεν μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης των προκηρυσσομένων συμβάσεων όσα φυσικά πρόσωπα έχουν ενεργή σύμβαση με τον Φορέα κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις