ΜΟΛΑΟΙ. Προς ολοκλήρωση βαίνει το έργο αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μολάων με παράλληλη προσθήκη τριτοβάθμιας εγκατάστασης επεξεργασίας.

Σκοπός του έργου

Η απεριόριστη άρδευση δενδρωδών καλλιεργειών, στο πλαίσιο της σύγχρονης και βιώσιμης διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. Το έργο είναι Π/Υ 883.407€ (προ ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» και περιλαμβάνει:

  • Επέκταση της μονάδας χλωρίωσης
  • Κατασκευή τριτοβάθμιας επεξεργασίας, με σύστημα διύλισης με κροκίδωση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διέλευση των υγρών μέσα από στρώμα χαλαζιακής άμμου, σε τέσσερα κατακόρυφα κυλινδρικά φίλτρα.
  • Κατασκευή νέας δεξαμενής αποθήκευσης νερού, 80m3 (ο συνολικός όγκος αποθήκευσης ανέρχεται σε 160 m3, μαζί με την παλιά δεξαμενή αποθήκευσης)
  • Τοποθέτηση του απαραίτητου νέου εξοπλισμού του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου
  • Τοποθέτηση νέων απαραίτητων οργάνων μέτρησης


Σημειώνεται πως η τριτοβάθμια επεξεργασία, με σκοπό την απεριόριστη άρδευση, αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων που περιγράφονται στην 1η αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου.

Κι αυτό, διότι θεωρείται δεδομένη η κακή, ποιοτικά και ποσοτικά, κατάσταση των υπόγειων συστημάτων της περιοχής.

Εναλλακτικές πηγές νερού

Το έργο προωθεί τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού για την άρδευση καλλιεργειών με επεξεργασμένα αστικά λύματα, μειώνοντας έτσι τα φαινόμενα υπεράντλησης των υπόγειων υδάτων, που χρησιμοποιούνται κυρίως για άρδευση στην περιοχή μελέτης και προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την αειφόρο χρήση του νερού.