ΣΠΑΡΤΗ. Στις 23-4-2021 προσέφυγαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 48 πρόεδροι κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτης κατά της από 13-4-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 35/16-3-2021 απόφαση της ΔΕΥΑΣ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική.

Ισχυρισμός των 48 προέδρων δείχνει ότι τόσο η ΔΕΥΑΣ όσο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου δεν έλαβαν υπ’ όψιν τους μια βασική αρχή που διέπει συνήθως τη διάσωση τέτοιων εταιρειών.

«Η βελτίωση της ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος επιδιώκεται κατά προτεραιότητα με τη μείωση του κόστους. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό επιτρέπονται οι περιοδικές αυξήσεις στις μέσες χρεώσεις των υπηρεσιών ύδατος οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούμενου έτους».

Το παράδοξο στην περίπτωση της ΔΕΥΑ Σπάρτης είναι το γεγονός ότι δεν έλαβε υπ’ όψιν της αυτή την αρχή παρόλο που ο δήμαρχος Σπάρτης ως οικονομολόγος, πρώην υφυπουργός Οικονομικών, και γνωρίζει και προφανώς αποδέχεται. Έτσι η ΔΕΥΑΣ προχωρά σε αυξήσεις που θα αυξήσουν τους φόρους προς το κράτος (πάγιο) ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την κατανάλωση που θα απέφερε πραγματικά έσοδα στην Υπηρεσία. Δηλαδή με μαθηματική ακρίβεια η ΔΕΥΑΣ οδηγείται στην αύτανδρη βύθισή της κι ενδεχομένως την «παράδοσή» της διαχείρισης των υδάτων σε μη δημοτικό φορέα.

Η Προσφυγή των χωριών του Δήμου Σπάρτης έχει ως εξής:

«Προσφυγή των παρακάτω υπογραφόντων Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτης, κατά της από 13-4-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης, με θέμα : «Έγκριση ή μη της αριθ. 35/16-3-2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης (ΔΕΥΑΣ) με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΣ»».

ΣΧΕΤΙΚΑ :

  1. Η υπ’ αρ. οικ. 135275/19-05-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) περί «Έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1751Β/22-05-2017.
  2. Το από 5-3-2021 Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
  3. Η υπ’ αρ. 35/16-3-2021 με ΑΔΑ: 66ΕΤΟΡΥΛ-ΨΕ2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σπάρτης με θέμα « Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΣ»
  4. Η από 13-4-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης, με θέμα : «Έγκριση ή μη της αριθ. 35/16-3-2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης (ΔΕΥΑΣ)» με την οποία εγκρίθηκε η προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.Σας ενημερώνουμε τα εξής :

Ι. Βάσει της σχετικής 1. ΚΥΑ, άρθρο 9, παρ. 3 :

«Η βελτίωση της ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος επιδιώκεται κατά προτεραιότητα με τη μείωση του κόστους. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό επιτρέπονται οι περιοδικές αυξήσεις στις μέσες χρεώσεις των υπηρεσιών ύδατος οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) του προηγούμενου έτους. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει στις περιπτώσεις που το ποσοστό ανάκτησης κόστους είναι μικρότερο τουλάχιστον κατά 10% από το μέσο όρο ανάκτησης κόστους του υδατικού διαμερίσματος. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσοστού αύξησης του ΑΕΠ του προηγούμενου έτους».

Από τον πίνακα «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Δ. Σπάρτης – Συγκεντρωτικό» των σελίδων 91-92 της σχετικής 3. απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, προκύπτει ότι η ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος δεν επιτυγχάνεται κατά προτεραιότητα με τη μείωση του κόστους, αλλά με αύξηση των εσόδων : από 2.268.276,70€ (2019) σε 2.734.789,97€ (2021).

Επίσης, από τον πίνακα της σελίδας 35 της σχετικής 3. απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, προκύπτει ότι η μεσοσταθμική αύξηση για τον Δήμο Σπάρτης είναι 18,89%, ενώ από το σχετικό 2. Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το οποίο είναι προγενέστερο της σχετικής 3. απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, το ΑΕΠ της χώρας μας κατά το 2020 παρουσίασε μείωση κατά 8,2% σε όρους όγκου και κατά 9,6% σε τρέχουσες τιμές.

Βάσει της σχετικής 1. ΚΥΑ, άρθρο 9, παρ. 7 :

«Στην περίπτωση κατά την οποία, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, δεν εξασφαλίζεται επαρκής ανάκτηση του κόστους, ο πάροχος υπηρεσιών ύδατος υποβάλει στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σχέδιο Εφαρμογής Δράσης στο οποίο εκτίθενται τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της επαρκούς ανάκτησης συμπεριλαμβανομένης τυχόν απόκλισης από τις διατάξεις της παραγράφου 3. Το Σχέδιο εγκρίνεται από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων της ΕΓΥ».

Στη σχετική 3. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, δεν αναφέρεται ότι υποβλήθηκε εκ μέρους της ΔΕΥΑΣ Σχέδιο Εφαρμογής Δράσης στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο οποίο θα γινόταν έκθεση των μέτρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της επαρκούς ανάκτησης συμπεριλαμβανομένης τυχόν απόκλισης από τις διατάξεις της παραγράφου 3, ούτε έγκριση του Σχεδίου από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων της ΕΓΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω :

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

την ακύρωση της από 13-4-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 35/16-3-2021 με ΑΔΑ: 66ΕΤΟΡΥΛ-ΨΕ2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σπάρτης».

Συνημμένα αποστέλλουν:

  1. Η υπ’ αρ. οικ. 135275/19-05-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) περί «Έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1751Β/22-05-2017.
  2. Το από 5-3-2021 Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
  3. Η υπ’ αρ. 35/16-3-2021 με ΑΔΑ: 66ΕΤΟΡΥΛ-ΨΕ2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σπάρτης με θέμα « Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΣ»[Δείτε στο notospress.gr καθημερινά όλες τις ειδήσεις για τη Λακωνία στην ενότητα «Συμβαίνει στο νησί του Πέλοπα»]