ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Οι εξελίξεις για το κορυφαίας σημασίας έργο της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές του Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα και τη Μεσσήνη, είναι θετικές. Και είναι θετικές έπειτα από μία μεγάλη περιπέτεια λόγω της πανδημίας, αλλά και της εκτίναξης των τιμών διεθνώς, απόρροια της ενεργειακής κρίσης. Ωστόσο, το έργο όχι μόνο παρέμεινε «ζωντανό», αλλά από το επόμενο διάστημα μπαίνει και σε πορεία υλοποίησης.

Η μεγάλη παρέμβαση του νέου αγωγού Φ800, που έρχεται να αντικαταστήσει τους αγωγούς Φ300 και Φ600, έλαβε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απαιτούνται σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν στο τμήμα της Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας από τον κυκλικό κόμβο Πηδήματος έως τη διασταύρωση με Ε.Ο. Καλαμάτας – Πύλου.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου:

Το δε χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του αγωγού ύδρευσης επί της δεξιάς πλευράς της Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας και για 7.150 μέτρα, εκτιμάται σε δώδεκα (12) μήνες. Όπως αναφέρεται και στη μελέτη:

  • Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του έργου όλα τα μέτρα ασφαλείας, σχετικά με την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης να λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφαλείας το οποίο θα υποδειχθεί πάντοτε γραπτά ή ηλεκτρονικά (e-mail κ.λπ), είτε από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές είτε από αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία. Επίσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσης του έργου και εναπόθεσης υλικών που προβλέπονται από το άρθρο 47 του Ν. 2696/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών τομής επί της Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας να λάβει την προβλεπόμενη άδεια από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 47 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

  • Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του αναδόχου όλες οι πινακίδες σήμανσης (κάθετες) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη, όπως: αναγγελίας κινδύνου (Κ-), ρυθμιστικές (Ρ-), πληροφοριακές (Π-) και πρόσθετες (ΠΡ-), καθώς και οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση). Επίσης, κατάλληλα προστατευτικά πλαστικά στηθαία περίφραξης του ορύγματος (νερομπαριέρες), οριοδείκτες, αναλάμποντες φανοί, φωτεινά βέλη, φωτεινοί σηματοδότες κ.λπ., ενώ θα λαμβάνει κάθε μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται, εκτός των άλλων, να εφαρμόζει τα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελουμένων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, ως ελάχιστα όρια, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 946 Β΄ /09-07-2003 και στην Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητόδρομων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ − ΣΕΕΟ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 905 Β΄ /20-5-2011.

  • Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τοποθετήσει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας (το οποίο δεν προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης ή και σηματοδότησης), σχετικά με την ασφαλή κυκλοφορία, οχημάτων και πεζών, το οποίο θα του υποδειχθεί, πάντοτε γραπτώς ή ηλεκτρονικά (e-mail κ.λπ.), από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές είτε από αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία.
  • Κάθε πινακίδα οδικής σήμανσης, οριοδείκτης, αναλάμπων φανός, φωτεινό βέλος ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά, ή απώλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα και με δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου.
  • Για τη διέλευση των πεζών από τα ορύγματα, στις περιπτώσεις εκείνες των κάθετων οδών, των εισόδων-εξόδων παρακείμενων δραστηριοτήτων ή επιχειρήσεων επί της Ε.Ο, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών, ατόμων που κινούν παιδικά καρότσια, καθώς και για τη διέλευση αναπηρικού αμαξιδίου.
  • Για τις άδειες – σύμφωνη γνώμη- που απαιτούνται από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας και το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας, ο ανάδοχος έχει ήδη αποστείλει τα αντίστοιχα έγγραφα, ενώ την απάντηση θα κοινοποιήσει ο ίδιος όταν ενημερωθεί και από τις δυο παραπάνω εταιρείες.

Σε επικοινωνία με τη ΔΕΥΑΚ υπήρξε ενημέρωση ότι έχει σταλεί θετική απάντηση από το Αστικό ΚΤΕΛ, ενώ σε επικοινωνία με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας υπήρξε ενημέρωση ότι θα σταλεί και εγγράφως η σύμφωνη γνώμη.

  • Ο κύριος ή ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να φροντίσουν να ενημερώνουν το κοινό, μέσω των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, γενικότερα για τα έργα που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή και τη διάρκεια αυτών, ειδικότερα όμως θα πρέπει να γίνει ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών, τη μόνιμη κατάληψη του ρεύματος κυκλοφορίας προς Καλαμάτα της Ε.Ο., ότι η κίνηση των οχημάτων θα ρυθμίζεται από σηματοδότες ή σηματωρούς, ώστε να γνωρίζουν οι χρήστες της Ε.Ο. για τις εργασίες που θα γίνονται καθημερινά, να είναι ενήμεροι και να συντελέσουν και αυτοί στην αύξηση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή των εκτελουμένων έργων.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις